Calendar

For the year 21-22

Date Program
Apr (चैत्र/बैसाख) नेपाली  नया बर्ष, बैशाख १ गते (14/04/21, Wed)
04/04/21, Sun बैठक : 
18/04/21, Sun कार्यक्रम : पदस्थापन / विभाग प्रशिक्षण
16/05/21, Sun बैठक : 
26/05/21, Wed कार्यक्रम : चुलापुजा
30/05/21, Sun कार्यक्रम : साकेला उभौली
27/06/21, Sun ११औं अधिवेशन
04/07/21, Sun बैठक : 
16/07/21, Sun कार्यक्रम : साउनेसंक्रान्ति
18/07/21, Sun कार्यक्रम : बुझबुझारथ
22/08/21, Sun कार्यक्रम : खेलकुद प्रतियोगिता
29/08/21, Sun कार्यक्रम : तयमा खियमा दिवस
26/09/21, Sun कार्यक्रम : न्वगी पुजा
26/09/21, Sun बैठक :
10/10/21, Sun कार्यक्रम : सांगितिक साँझ
24/10/21, Sun संयुक्त बैठक : देउसे भैलो तयारी
07/11/21, Sun कार्यक्रम : देउसे भैलो
19/12/21, Sun बैठक : किराया हङकङ
19/12/21, Sun कार्यक्रम : चुलापुजा
26/12/21, Sun कार्यक्रम : साकेला उधौली / स्मारिका प्रकाशन
02/01/22, Sun संयुक्त बैठक : येलेदुङ / अन्तरक्रिया तयारी
16/01/22, Sun कार्यक्रम : येलेदुङ / माघेसंक्रान्ति / किराया दिवस
06/02/22, Sun बैठक : प्रज्ञा प्रतिष्ठान
20/02/22, Sun कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप – प्रज्ञा प्रतिष्ठान
06/03/22, Sun बैठक : साधारणसभा तयारी / अधिवेशन तयारी
20/03/22, Sun बैठक : कार्य समितिबाट प्रतिवेदन अनुमोदन
27/03/22, Sun कार्यक्रम : साधारणसभा / अधिवेशन

Source: https://ramropatro.com/

भाषिक संस्थाहरुलाई कार्यक्रम नजुधोस भनि आफ्नो आफ्नो भावी कार्यक्रमहरु क्यालेण्डरमा अपडेट गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

For the year 20-21

२३ मार्च २०२० को बैठकले अनुमोदन ।

Date Program
12/04/20 बैठक १: चुलापुजा, साकेला उभौली, स्मारिका तयारी (Cancelled)
26/04/20 कार्यक्रम : नियुक्ति/पदस्थापन/विभाग प्रशिक्षण (Cancelled)
09/05/20 कार्यक्रम : चुलापुजा (Cancelled)
10/05/20 कार्यक्रम : साकेला उभौली/स्मारिका प्रकाशन (Cancelled)
17/05/20 बैठक २ : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप तयारी (Cancelled)
21/06/20 कार्यक्रम : अन्तरक्रिया/सेमिनार/वर्कशप (Cancelled)
28/06/20 बैठक ३ : साउने संक्राती (बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम) तयारी (Cancelled)
19/07/20 कार्यक्रम : साउने संक्राती (बाल, महिला, प्रौढ कार्यक्रम) (Cancelled)
02/08/20 बैठक ४ : सांगितिक साँझ/आर्थिक कार्यक्रम तयारी (Cancelled)
23/08/20 कार्यक्रम : तयमा खियमा दिवस – चाम्लिङ खाम्बातिम (Cancelled)
06/09/20 कार्यक्रम : न्वगी पुजा – साम्पाङ जुम्लेखा (Organized)
18/10/20 कार्यक्रम : सांगितिक साँझ/आर्थिक कार्यक्रम (Cancelled)
25/10/20 बैठक ५: खेलकुद, देउसेभैलो तयारी (Cancelled)
08/11/20 कार्यक्रम : धनुबाण प्रतियोगिता (Cancelled)
15/11/20 कार्यक्रम : देउसे भैलो (Cancelled)
22/11/20 बैठक ६ : चुलापुजा, साकेला उधौली तयारी
05/12/20 कार्यक्रम : चुलापुजा (Organized)
06/12/20 कार्यक्रम : साकेला उधौली (Cancelled)
13/12/20 बैठक ७ : येलेदुङ/माघेसंक्राती/किराया दिवस तयारी (Cancelled)
17/01/21 कार्यक्रम : येलेदुङ/माघेसंक्राती/किराया दिवस (Cancelled)
21/02/21 बैठक ८ : साधारणसभा तयारी / अधिवेशन तयारी
14/03/21 बैठक ९ : कार्य समितिबाट प्रतिवेदन अनुमोदन
21/03/21 कार्यक्रम : साधारणसभा/अधिवेशन

For the year 19-20

Date Program
28/04/19 बैठक १ : पदस्थापन
18/05/19 कार्यक्रम : उभौली चुलापुजा
19/05/19 कार्यक्रम : साकेला उभौली
07/07/19 बैठक २ : बाल, युवा, महिला, प्रौढ कार्यक्रम
21/07/19 कार्यक्रम : साउने संक्राति
01/09/19 कार्यक्रम :  तयमाखियमा दिवस
15/09/19 कार्यक्रम : न्वगी पुजा
06/10/19 बैठक ३ : कोष अभिबृद्धि
20/10/19 कार्यक्रम : यलम्वर साँझ
27/10/19 कार्यक्रम : देउसेभैलो
01/12/19 बैठक ४ : उधौली
07/12/19 शुभ विवाह (दुमी)
12/12/19 कार्यक्रम : उधौली चुलापुजा
15/12/19 कार्यक्रम : साकेला उधौली
22/12/19 कार्यक्रम : धनुवाण प्रतियोगिता
05/01/20 बैठक ५ : येलेदुङ
12/01/20 चाम्लिङ अधिवेशन
19/01/20 कार्यक्रम : येलेदुङ/माघे संक्राती/स्थापना दिवस
09/02/20 प्राज्ञिक बैठक : अन्तरक्रिया र स्मारिका प्रकाशन बारे ।
16/02/20 कार्यक्रम : भाषा/शिलि तालिम
23/02/20 कार्यक्रम : मृत्यु संस्कारबारे अन्तरक्रिया ।
08/03/20 बैठक ६ : साधारणसभा तयारी
22/03/20 कार्यक्रम : साधारणसभा

For the year 18-19

Date
Program
01/04/18 बैठक १
15/04/18 बुझबुझारथ/पदस्थापन
30/04/18 चूलापुजा (उभौली)
06/05/18 साकेला उभौली
03/06/18 बैठक २
10/06/18 सुप्तुलुङ दर्शन
16/06/18 शुभ विवाह
01/07/18 सुप्तुलुङ दर्शन
01/07/18 थुलुङ अधिवेशन
01/07/18 साम्पाङ कार्यक्रम
08/07/18 बाहिङ मुलुखिम भेला
17/07/18 साउने संक्राति कार्यक्रम
05/08/18 बैठक ३
12/08/18 बान्तावा अधिवेशन
09/09/18 अन्तर बिर्मश कार्यक्रम
16/09/18 तयमा खियमा दिवस
14/10/18 बैठक ४
11/11/18 देउसेभैलो कार्यक्रम
25/11/18 खेलकुद कार्यक्रम
16/12/18 बैठक ५
22/12/18 चूलापूजा (उधौली)
23/12/18 साकेला उधौली
20/01/19 माघेसंक्राति, येलेदुङ, स्थापना दिवस
24/02/19 बैठक ६
17/03/19 प्राज्ञ बैठक
07/04/19 साधारणसभा