विधान १९९८

नवौ अधिवेशन (२०१६ द्वारा परिमार्जित)

परिच्छेद (१)

१. प्रस्तावना:

हङकङमा स्थाई वा अस्थाई रुपमा बसोबास गरिरहेका किरात राईहरुलाई एकै सूत्रमा गोलबन्द गर्दै किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको खोज, आन्वेषण, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न,  यी जातिलाई सामाजिक सरोकारका विविध क्षेत्रहरुमा अघि बढ्नको निम्ति उत्प्रेरित एवं मार्ग निर्देश गर्न, हङकङमा रहेका विभिन्न जात, जातीय समूह, सामाजिक संघसंस्था तथा अन्य निकायहरुसंग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउदै उनीहरुबीचमा किरात राईहरुको पहिचानलाई सजीव बनाई राख्न, हङकङमा रहेका किरात राईहरुको पहलमा किरात राई यायोक्खा हङकङ लिमिटेड नामक संस्थाको स्थापना गरी यो विधान जारी गरिएको छ । किरात राई यायोक्खा नेपाल केन्द्रिय समितिको उदेश्य काम, कार्वाहीलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिईनेछ ।

२. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(क) यो संस्थाको नाम ‘किरात राई यायोक्खा हङकङ लिमिटेड’ र संक्षिप्तमा ‘किराया हङकङ’ तथा अंग्रेजीमा ‘Kirat Rai  Association Hong Kong Limited’ छोटकरीमा ‘KRAHK’ रहने छ ।
(ख) यस विधानलाई किरात राई यायोक्खाको विधान १९९८ (संशोधन सहित) भनिनेछ ।
(ग) यो विधान अधिवेशनले पारित गरेपछि पूर्ण रुपमा लागू हुने छ ।

३. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा
(क) ‘यायोक्खा’ भन्नाले किरात भाषामा संस्था भन्ने बुझाउने छ र ‘संस्था’ भन्नाले किरात राई यायोक्खालाई बुझाउने छ ।
(ख) ‘विधान’ भन्नाले किरात राई यायोक्खा हङकङको विधानलाई बुझाउने छ ।
(ग) ‘सदस्य’ भन्नाले विधानको धारा परिच्छेद (२) धारा १ अनुसारको सदस्यता प्राप्त व्यक्तिलाई बुझाउने छ ।
(घ) ‘कार्यसमिति’ भन्नाले किरात राई यायोक्खा हङकङको संचालक समितिलाई बुझाउने छ ।
(ङ) ‘नियम’ भन्नाले किरात राई यायोक्खा हङकङको विधान अनुरुप गठन हुने कार्यसमिति ले बनाउने नियमलाई बुझाउने छ ।
(च) ‘अधिवेशन’ भन्नाले किरात राई यायोक्खा हङकङको विधानमा व्यवस्था भए अनुसारको प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको भेलालाई बुझाउने छ ।
(छ) ‘पदाधिकारी’ भन्नाले किरात राई यायोक्खाको कार्यसमिति मा बहाल रहेका पदाधिकारीहरुलाई बुझाउने छ ।
(ज) ‘किरात धर्म’ भन्नाले किरात राई जातिबीच समानता र आस्थाको प्रतीकको रुपमा आदिम कालदेखी चलिआएको किरात धर्म–संस्कार (चुला–पित्री पुजा, जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तको कार्यविधि, थुथुरी ग्रन्थ, र मुद्दुम) मा आस्था राख्नुलाई जनाउने छ ।
(झ) ‘सामुहिक चुलाघर’ भन्नाले किरात धर्ममा आस्था राख्ने जोकोहीलाई जन्मदेखी मृत्यु पर्यन्त सम्मको कर्मकाण्ड गर्न प्रयोग गर्न दिईने स्थललाई जनाउने छ ।
(ञ) ‘सामुहिक कूबीमी’ भन्नाले किराया हङकङले सामुहिक चुला पुज्न तथा राईहरुको किरात धर्म अनुसार जन्म देखी मृत्यु पर्यन्त सम्मको कर्मकाण्ड गरिदिन पारिश्रामिक तोकी वा नतोकि नियुक्त गरेको धामीलाई जनाउनेछ ।
(ट) ‘सुप्तुलुङ खिम’ भन्नाले किरात राई यायोक्खा हङकङको कार्यलय भवनलाई जनाउने छ ।

४. कार्यालय:

यस संस्थाको कार्यालय हङकङमा रहने छ ।

५. प्रतीक चिन्ह, छाप, झण्डा:

यस संस्थाको लोगो, छाप र झण्डा अनुसूची १ उल्लेख भए बमोजिम रहने छ ।

६. उद्देश्यहरु:

(क) हङकङमा रहेका सम्पूर्ण किरात राईहरुबीच एक–आपसमा एकता कायम गर्ने ।
(ख) किरात राईहरुबीच आपतविपत आइपरेमा आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने ।
(ग) किरात राईहरुको भाषा, लिपि, किरात धर्म, कला, इतिहास, संस्कार र संस्कृतिको खोज, आन्वेषण, संरक्षण तथा सम्वर्द्वन गर्ने कार्यमा लागि पर्ने ।
(घ) हङकङमा रहेका विभिन्न जात–जाति, धर्म र सम्प्रदायका मानिससंग सम्बन्ध कायम गर्दै उनीहरुबीच किरात राईको पहिचानलाई जीवन्त बनाउदै सामाजिक एकता एवं ऐक्यवद्धताको निम्ति पहल गर्ने ।
(ङ) हङकङमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने ।
(च) किरात राईहरुलाई शैक्षिक योग्यता विकास गर्न, सामाजिक सेवामा संलग्न हुन, व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्न उत्प्रेरित एवं मार्गनिर्देशन गर्दै अझ सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाउन पहल गर्ने ।

परिच्छेद (२)

१. सदस्यता :

यस संस्थामा साधारण, आजीवन, संरक्षक र मानार्थ गरी चार प्रकारका सदस्यहरु रहनेछन् ।

क. साधारण सदस्य

अठार वर्ष उमेर पुगेका हङकङ आई.डि वाहक कुनैपनि किरात राई तोकिएको शुल्क तिरी यस संस्थाको साधरण सदस्य बन्न सक्ने छ । अन्य जातिसंग विवाह भएका किरात राई महिला तथा किरात राई पुरुषसंग विवाह गरेका अन्य जातिका महिला पनि यस संस्थाको सदस्य बन्न सक्ने छन् । सदस्यता निरन्तरताको लागि तोकिएको समयावधिभित्र सदस्यता नविकरण गर्नु पर्ने छ ।

ख. आजीवन सदस्यता :

१. साधारण सदस्यताको लागि आवश्यकीय मापदण्ड पूरा गरेका जोकोहीले एकमुष्ठ हङकङ डलर २००० (दुई हजार मात्र) सहितको आवेदन गरेमा कार्यसमिति ले आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
२. विधानको परिच्छेद (२) को धारा ४ अनुसारको अवस्था रहेको ठहराई कार्यसमिति को बहुमतको निर्णयले आजीवन सदस्यता खारेज गर्न सक्नेछ ।
३. आजीवन सदस्यहरुलाई साधारण सदस्यमा निहित सबै अधिकारहरु प्राप्त हुनेछ ।
४. आजीवन सदस्यहरुलाई नविकरण सदस्यता शुल्क लाग्ने छैन । खारेज नभएसम्म यो सदस्यता कायम रहनेछ ।

ग. संरक्षक सदस्यता :

१. साधारण सदस्यताको लागि आवश्यकीय मापदण्ड पूरा गरेका जोकोहीले एकमुष्ठ हङकङ डलर २५००० (पच्चीस हजार मात्र) सहितको आवेदन गरेमा कार्यसमिति ले संरक्षक सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
२. विधानको परिच्छेद (२) को धारा ४ अनुसारको अवस्था रहेको ठहराई कार्यसमिति को बहुमतको निर्णयले संरक्षक सदस्यता खारेज गर्न सक्नेछ ।
३. संरक्षक सदस्यहरुलाई साधारण सदस्यमा निहित सबै अधिकारहरु प्राप्त हुनेछ ।
४. संरक्षक सदस्यहरुलाई कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएको रहेछ भने स्वगत सम्बोधन गरिने छ । खारेज नभएसम्म यो सदस्यता कायम रहनेछ ।

घ. मानार्थ सदस्यता :

१. निम्न व्यक्तिहरुलाई कार्यसमिति को बहुमतको निर्णयबाट यस संस्थाको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

क. यस संस्थालाई कुनै पनि किसिमले योगदान पुरयाएका संस्थाका पुराना कार्यकर्ताहरु ।
ख. यस संस्थालाई कुनै पनि किसिमले योगदान पुरयाएका ख्याति प्राप्त कुनै पनि मुलुकका नागरिक ।

२. मानार्थ सदस्यहरुलाई अधिवेशनमा उम्मेद्वार हुने र मत दिने अधिकार रहने छैन ।
३. विधानको परिच्छेद (२) को धारा ४ अनुसारको अवस्था रहेको ठहराई कार्यसमिति को बहुमतको निर्णयले मानार्थ सदस्यता खारेज गर्न सकिनेछ ।
४. मानार्थ सदस्यहरुलाई कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएको रहेछ भने आशन ग्रहण गराईने छ । खारेज नभएसम्म यो सदस्यता कायम रहनेछ ।

२. सदस्यता प्रदान विधि :

सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिले विधिवत रुपमा यस विधानको अनुसूचि २ अनुसारको सदस्यता आवेदन फारम भरी कार्यसमिति मा बुझाउनु पर्नेछ । आवश्यक छानबिन पश्चात कार्यसमिति ले सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । अधिवेशनको समयमा सदस्यता वितरणको लागि कार्यसमिति ले तोकेबमोजिमको समयावधि निर्धारण गरिने छ । कार्यसमिति विघटित अवस्थामा सदस्यता वितरणका लागि आजीवन सदस्यहरुमध्येबाट बढीमा ५ जनाको समिति निर्माण गरिने छ । नया कार्यसमिति गठनसंगै उक्त समिति स्वत: विघटन हुने छ ।

३. सदस्यता शुल्क :

अर्को ब्यावस्था नभईन्जेल सम्म २ बर्षको लागि हङकङ डलर २०० (दुई सय) सदस्यता शुल्क लाग्ने छ ।

४. सदस्यता समाप्ति :

१. संस्थाको विधान उल्लंघन गरेमा ।
२. संस्थाको हित र प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेमा ।
३. कसैले नैतिक पतन हुने गरी वा फौजदारी अभियोग लागी दोषी प्रमाणित भएमा । तर, यस अनुसार सदस्यता खारेज भएको व्यक्तिले मुक्त भइसकेपछि भने आफ्नो आचरण सुधार गरेको भनी सदस्यताको लागि पुन: अनुरोध गरेमा सो उपर कार्यसमिति ले छानविन गरी उचित ठहरयाएमा पुन: सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
४. मानसिक संतुलन ठीक नरहेको प्रमाणित भएमा ।
५. मृत्यु भएमा ।
विधानको परिच्छेद (२) धारा ४ उपधारा २ र ३ अनुसारको अवस्था परी सदस्यता खारेज गर्नु परेमा कार्यसमिति ले सोको निर्णय गर्नेछ । तर सो गर्दा सुनवाईको अधिकारबाट भने निजलाई बञ्चित गरिने छैन ।

परिच्छेद (३)

१. कार्यसमिति :

यस संस्थाको दैनिक कामकार्वाही सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्न एक कार्यसमितिको गठन गरिने छ ।

२. कार्यसमिति गठन :

अधिवेशनबाट १५ जना पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुनेछन् जसको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । कार्यसमितिमा कम्तिमा २० प्रतिशत महिला अनिवार्य रहनु पर्नेछ । यो कार्यसमिति हङकङको सामाजिक कानुन अन्तर्गत दर्ता भएका किरात राई यायोक्खा हङकङको समेत कार्यसमिति रहनेछ ।

३. पदाधिकारीहरु :

कार्य समितिमा निम्न पद अनुसारका पदाधिकारीहरु रहनेछन ।  अर्को ब्यावस्था नभईन्जेल सम्म कार्य समितिमा पदाधिकारीको लागि उम्मेद्वारी दिन निम्न उम्मेद्वारी शुल्क तिनपर्ने छ ।

अध्यक्ष – हङकङ डलर १०००–
प्रथम उपाध्यक्ष – हङकङ डलर ८००–
महासचिव – हङकङ डलर ८००–
सचिव – हङकङ डलर ६००–
कोषाध्यक्ष – हङकङ डलर ६००–
सहसचिव – हङकङ डलर ५००–
सहकोषाध्यक्ष – हङकङ डलर ५००–
सदस्य (८ जना) – हङकङ डलर ३००–

४. मानार्थ पदाधिकारीहरु :

किरात राई यायोक्खा हङकङ अन्तर्गतका बिभिन्न संघसंस्थाहरुलाई सम्मान तथा सम्बोधन गर्न मानार्थ पदाधिकारी प्रदान गरिनेछ । मानार्थ पदाधिकारीहरुमा, निवर्तमान अध्यक्ष प्रमुख सल्लाहकार, भाषिक संस्थाको बहालवाला अध्यक्षहरु मानार्थ उपाध्यक्ष, भ्रातृ संस्थाको प्रतिनिधिहरु मानार्थ सदस्य पदमा रहनेछ । मानार्थ पदाधिकारीहरुलाई बैठकमा प्रस्ताव तथा मताधिकार राख्न दिईने छ तर बैठकको गणपुरक संख्यामा गणना गरिने छैन ।

मानार्थ पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बस्न अगावै पत्रमार्फत मानार्थ पद प्रदान गरेको तथा काम, कर्तब्य र अधिकार जानकारी गराईने छ । मानार्थ पदाधिकारीहरुलाई मनोनित शुल्क लाग्ने छैन ।

६. कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र :

क. दैनिक प्रशासकीय कार्य संचालन गर्ने ।
ख. नियमित बैठक बसी यस संस्थाको उद्देश्य अनुसार र अधिवेशनले निर्देशित गरे मुताविक नीति निर्माण गर्ने वार्षीक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने र वार्षीक वजेट कार्यन्वयन गर्ने ।
ग. संस्थाका प्रत्येक सरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्दै विधान वमोजिम निर्णयहरु गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
घ. कार्यन्वयन भएका कामहरुको अनुगमन गर्ने ।
ङ. अधिवेशनको आयोजना गर्ने, संशोधनका लागि प्रस्तावित विधान तयार गर्ने, आर्थिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका सम्पूर्ण तयारीहरु गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
च. यस संस्थाको कामलाई प्रभावकारी वनाउन आफ्नो मातहतमा रहने गरी विभिन्न विभाग तथा क्षेत्रीय समितिहरु गठन वा अनावश्यक ठानेमा विघटन गर्ने ।
छ. गठन गरिएका विभिन्न विभाग तथा क्षेत्रीय समितिहरुको काम कर्तव्य, अधिकार र पदावधि तोक्ने ।
ज. कार्यसमितिका पदाधिकारी, विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी वा सल्लाहकार वा सदस्य उपर उजुरी परेको खण्डमा सो उपर छलफल गरी अन्तिम निर्णय दिने ।
झ. यस विधानमा कार्यसमितिले गर्ने भनी तोकेको अन्य काम, कर्तब्य पुरा गर्ने ।

७. पदाधिकारी हुन चाहिने योग्यता :

क. यस विधानले परिभाषित गरेको धर्ममा आस्था राख्ने, बहालवाला साधारण, आजीवन वा संरक्षक सदस्य ।
ख. यस विधानले कुनै किसिमले रोक नलगाएको सदस्य ।

८. अध्यक्ष हुन चाहिने योग्यता

क. किराया हङकङको कार्यसमितिमा १ कार्यकाल पुरा गरेको ब्यक्ति ।
ख. आर्थिक तथा फौजदारी अभियोग नलागेको ब्यक्ति ।

९. कार्यसमितिको विघटन

देहायको स्थितिमा कार्यसमिति विघटन हुने छ ।

क. कार्यसमितिका मध्येबाट कम्तिमा ३० प्रतिशत पदाधिकारीहरुले कार्यसमिति समक्ष लिखित रुपमा कार्यसमितिको विघटन गर्ने मागसहितको आवेदन दिएमा सो उपर कार्यसमितिको नियमित बैठकमा छलफल गर्न पर्नेछ । यसरी छलफल हुँदा कार्यसमितिको कुल संख्याको २/३ बहुमतले कार्यसमिति विघटन गर्ने राय दिएमा कार्यसमिति स्वत: विघटन हुनेछ ।

ख. विधानको परिच्छेद (५) धारा १ (ग) अनुसार पाँचौं पटकसम्म पनि बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेमा कार्य समिति विघटन हुनेछ । यसरी कार्यसमिति विघटन भएमा विघटन हुने निर्णय भएको मितिले ४५ दिनभित्र अर्को अधिवेशन आयोजना गरी नयाँ  कार्यसमिति गठन गरिसक्नु पर्नेछ । साथै, अधिवेशन हुने अवधिसम्मको लागि सोही कार्यसमितिले नै नियमित कार्यहरु गर्नेछ । तर, दीर्घकालिन रुपमा संस्थालाई असर पुरयाउने खालका कार्य र निर्णयहरु भने गर्न पाउने छैन ।

ग. कार्यसमिति विघटन भएको खण्डमा सो मातहतका सबै विभाग तथा क्षेत्रीय समितिहरु समेत स्वत: विघटन भएको मानिने छ ।

१०. पद रिक्तता

क. खारेजी

१. पूर्व सूचना वा उचित कारण बिना कार्यसमितिको बैठकमा लगातार तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा ।
२. आर्थिक अनियमितता, नैतिक पतन वा संस्थाको हित विपरित कुनैपनि गतिविधिहरु गरेको भनी प्रमाणित हुन आएमा ।
३. कार्यसमितिले तोके बमोजिमको नियमित मासिक शुल्क लगातार छ महिनासम्म नबुझाएमा ।
तर यसरी खारेज गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनवाइको मौकाबाट बञ्चित भने गरिने छैन ।

ख. राजिनामा

१. कार्यसमितिको कुनै पनि पदाधिकारीले अध्यक्ष समक्ष र अध्यक्षले कार्यसमिति समक्ष आफ्नो पदबाट राजिनामा पेश गर्न सक्ने छ ।
२. राजिनामा पत्रमाथि छलफल एवं जाँचबुझ गरी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको अन्तिम फैसला कार्यसमितिको बैठकले गर्नेछ । कूल पदाधिकारीको दुई तिहाई बहुमतले राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेमा सो लागू हुनेछ ।
३. राजिनामा पेश भएको मितिले दुई महिनाभित्र स्वीकृत भए वा नभएको कुराको जानकारी समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ ।

ग. हङकङ छोडेमा

कुनै पदाधिकारीले स्थाई रुपले हङकङ छोडेमा ।

घ. संस्थाको सदस्य नरहेमा

कुनै पदाधिकारी यस विधान अनुसार सदस्य नरहने अवस्था सृजना भएमा ।

११. पदपूर्ति :

क. कार्यसमितिको कुनैपनि पदाधिकारीको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बहुमत निर्णयले पदपूर्ति गर्न सक्नेछ ।
ख. सदस्य बाहेकका अन्य पदहरु रिक्त हुन आइ सो पदपूर्ति गर्ने क्रममा समितिको अर्को पद रिक्त हुन आएमा माथि (क) को विधि अनुसारै हुनेछ ।
ग. रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गरिएको पदाधिकारीको पदावधि समितिको बाँकी अवधिसम्म कायम रहनेछ ।

१२. सल्लाहकार समिति

कार्यसमितिलाई आवश्यकीय सुझाव र सल्लाहको लागि एक प्रमुख सल्लाहकार रहने गरि भुतपुर्व अध्यक्ष, संरक्षक तथा आजिवन सदस्यहरुमध्येबाट वढीमा ५  सदसिय सल्लाहकार समितिको गठन गरिने छ ।
(क) निवर्तमान अध्यक्ष सल्लाहकार समिततिको अध्यक्ष रहनेछ ।
(ख) यस संस्थाका संरक्षक सदस्य स्वत: सल्लाहकार समितिमा रहने छ ।
(ग) सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुले कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित भई बैठकलाई परिणाममूलक बनाउन तथा संस्थाको बृहत्तर हितका निम्ति आवश्यक सल्लाह र सुझावहरु दिन सक्ने छ ।
(घ) सल्लाहकारहरुलाई कार्य समितिको बैठकमा मताधिकार हुने छ । तर गणपुरक संख्यामा गणना गरिने छैन ।

१३. सधारण सभा समिति

सधारण सभाको मिति तय भएपश्चात कार्य समितिले १ सभामुख रहने गरी वढीमा ३ सदस्ययीय सधारण सभा समितिको गठन गर्ने छ ।

(क) सधारण सभा समितिले बन्दसत्रका सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्ने छ ।
(ख) सधारण सभा सम्पन्न भएपछि सधारण सभा समिति स्वत: विघटन हुने छ ।

१४. निर्वाचन समिति

अधिवेशनको मिति तय भएपश्चात अधिवेशन तयारी समितिले १ निर्वाचन प्रमुख रहने गरी वढीमा ३ सदस्ययीय निर्वाचन समितिको गठन गर्ने छ ।

(क) निर्वाचन समितिले बन्दसत्रका सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्ने छ ।
(ख) नवनिर्वाचित समितिलाई सपथ ग्रहण गराउने कार्य निर्वाचन समितिले गर्ने छ ।
(ग) निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन समिति स्वत: विघटन हुने छ ।

परिच्छेद (४)

१. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. कार्य समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।
ख. बैठकमा कुनै विषय उपर पदाधिकारीहरुबीच मत विभाजन भएमा निर्णायक मत दिने ।
ग. संस्थाको उद्देश्य प्रतिकुल नहुने गरी विभिन्न सन्धि, सम्झौता आदिमा हस्ताक्षर गर्ने साथै आवश्यकता अनुसार तोक आदेश आदि जारी गर्ने ।
घ. आकस्मिक बैठक बोलाउनु पर्ने महशुस भएमा सोको लागि सचिवलाई निर्देशन दिने ।
ङ. संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा अन्य भूमिका निभाउने ।
च. संस्थाको बिभागिय जिम्मेवारीहरु पुरा गर्ने ।

२. प्रथम उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।
ख. अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्नपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने ।
ग. कार्यसमितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारीहरु पुरा गर्ने ।

३. मानार्थ उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क.  भाषिक वा भात्री संस्थाको प्रतिनिधि गर्ने ।
ख. भाषिक वा भात्री संस्थाको तर्फबाट किराया हङकङमा प्रस्ताव तथा सुझाव प्रदान गर्ने ।
ग. अध्यक्षले पठाएको बिभिन्न संस्थामा प्रतिनिधि गर्ने ।
घ. कार्यसमितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

४. महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. अध्यक्षको स्विकृती लिई किराया हङकङको महत्वपुर्ण कागजातमा सहीछाप गर्ने ।
ख. किराया हङकङको प्रवक्ताको रुपमा कार्य गर्ने ।
ग. किराया हङकङको कार्यसमितिको सचिव र सहसचिवलाई दिशा निर्देश गर्ने ।
घ. संस्थाको महासचिवको हैसियतमा अन्य महत्वपुर्ण भूमिका निभाउने ।
ङ. किराया हङकङको आवश्यक पर्ने प्रेश ब्यक्तब्य आदि निकाल्ने, सम्प्रेशन गर्ने ।
च. अन्तराष्ट्रिय समन्यवय समितिसंग समन्यवय गर्ने ।
छ. कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजातहरुको अभिलेख राख्ने ।
ज. कार्यसमितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

५. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. अध्यक्षसंग सल्लाह गरी कार्यसमितिको बैठक बोलाउने ।
ख. कार्यसमितिको बैठक तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
ग. छलफल गर्नपर्ने विषयहरु अध्यक्षसंग सल्लाह गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने ।
घ. कार्यसमितिको बैठकमा भएका निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने ।
ङ. संस्थाको कार्यालयमा रहेका कागजातहरुको अभिलेख राख्ने ।
च. कार्यसमितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

६. सहसचिव को काम र अधिकार क्षेत्र :

क. सचिवको अनुपस्थितिमा बैठक संचालन गर्ने ।
ख. सचिवको अनुपस्थितिमा सचिवले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने ।
ग. समितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

७. कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. संस्थाको चल, अचल, नगद जिन्सि लगायत सम्पूर्ण आर्थिक हरहिसाब चुस्त दुरुस्त राख्ने ।
ख. समितिको नियमित आय व्यय विवरण दुरुस्त राख्ने र नियमित बैठकमा प्रस्तुत गर्ने ।
ग. समितिले चाहेको बेला आयव्याय विवरण प्रस्तुत गर्ने ।
घ. अधिवेशन अगावै लेखा परीक्षण गरी अधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
ङ. समितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

८. सह–कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. कोषाध्यक्षको कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने ।
ख. कोषाध्यक्ष अनुपस्थितिमा कोषाध्यक्षले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने ।
ग. समितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

९. सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार :

क. सहमतिमा बैठक संचालन गर्ने तथा अभिलेख राख्ने ।
ख. छलफलमा भाग लिने ।
. समितिले दिएको अन्य बिभागिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।

परिच्छेद (५)

१. बैठक:

क. कार्यसमितिको बैठक कम्तिमा दुई महिनाको एक पटक बस्नेछ । विशेष परिस्थिति सृजना भएमा अध्यक्ष र सचिवको सल्लाह अनुसार जुनसुकै बेला पनि बैठक बस्न सक्नेछ । बैठकमा बैठक नियमावली (६) को धारा १ अनुसारको बैठक आचार संहिता लागु हुनेछ ।

ख. कूल पदाधिकारीहरु मध्ये ५१ प्रतिशत भन्दा माथिको उपस्थितिलाई बैठकको गणपूरक संख्या मानिनेछ ।

ग. गणपूरक संख्या नपुगी तीन पटकसम्म लगातार बैठक स्थगित भएमा चौथो पटक जतिजना पदाधिकारीहरु उपस्थित भए पनि त्यसैलाई गणपूरक संख्या मानी बैठक संचालन गरी नियमित बैठक सोसरह निर्णयहरु गर्न सक्नेछ । त्यसपछि पाँचौ पटक पनि लगातार गणपूरक संख्या नपुगेमा विधानको परिच्छेद (३) धारा ९ (ख) को स्थिति सिर्जना भएको मानिने छ ।

घ. बैठकको खातापाताहरु बैठक नियमावली (६) अनुसार राखिने छ ।

२. साधारण सभा

क. कार्य समितिले आम सदस्यहरुलाई कम्तिमा १ महिना अगावै सूचित गरी हरेक बर्षको अप्रिल महिनामा साधारण सभा गर्नेछ । यसरी आयोजना गरिएको भेलामा समितिले गरेको कामहरुको लेखाजोखा गर्ने तथा कार्य समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन बार्षीक कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने छ ।
ख. साधारण सभामा अध्यक्षले बार्षीक  कार्ययोजना नियमावली (४) अनुसारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।

३. अधिवेशन :

अधिवेशन यस संस्थाको सर्वोच्च निकाय रहने छ ।
क. अधिवेशन प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक सम्पन्न हुनेछ ।
ख. यस संस्थाका साधारण, आजीवन र संरक्षक सदस्यहरुमात्र अधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन् ।
ग. अधिवेशन हुने समय मिति र स्थान कार्यसमिति ले कम्तिमा १ महिना अगावै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सुसूचित गराउनु पर्नेछ ।
घ. अधिवेशनले संस्थाको उद्देश्य अनुरुप विभिन्न नीति एवं कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नाको साथै विधान संशोधन गर्न सक्नेछ ।
ङ. अधिवेशनले पुरानो कार्यसमिति ले गरेको कामहरुको समीक्षात्मक प्रतिवेदन तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।
च. अधिवेशनले नया कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
छ. निर्वाचन हुनेभए नियमावली (७) अनुसार निर्वाचन हुनेछ ।

४. विशेष अधिवेशन :

निम्न परिस्थिति उत्पन्न भएमा विशेष अधिवेशन हुनेछ । विशेष अधिवेशन सम्पन्न हुने प्रकृया पनि नियमित अधिवेशनको जस्तै हुनेछ ।

क. नियमित अधिवेशनमा मुख्य पदसहित ५१ प्रतिशत पदाधिकारी चयन हुन नसकेमा । यस स्थितिमा प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तिमा ५ सदस्यीय विशेष अधिवेशन तयारी समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिले ढिलोमा एक महिनाभित्र विशेष अधिवेशन गर्ने छ । नियमित अधिवेशनबाट अध्यक्ष र सचिवसहित कम्तिमा ५१ प्रतिशत पदाधिकारी अनिवार्य चयन हुनुपर्ने छ । बाँकी पदाधिकारी कार्यसमितिले चयन गर्ने छ ।

ख. संस्थाको कार्यसमिति को बैठकमा लगातार पााचौ पटकसम्म पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा । यस स्थितिमा सल्लाहकार समितिसहित बैठक आह्वान गरी विशेष अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिले गठन भएको तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउने छ ।

ग. कार्यसमिति वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएमा । महाअभियोग दर्ता भएपछि सो प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यसमिति ले विशेष अधिवेशनको आयोजना गर्नु पर्नेछ ।

५. अधिवेशन हुन नसकेमा :

क. विशेष कारणवश कार्यसमिति ले यस विधानमा तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नपर्ने दिनदेखि तीन महिना नबढाई अधिवेशनको मिति तोकी सो अनुसार अधिवेशनको प्रकृया अघि बढाई अधिवेशन सम्पन्न गर्न पर्नेछ ।

ख. विधानको परिच्छेद (५) धारा ३ (ग) अनुसार मिति नतोके अथवा मिति तोकेर पनि तोकिएको मितिभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके तत्कालिन कार्यसमिति स्वत विघटन भएको मानिने छ ।

ग. विधानको परिच्छेद (५) धारा ५ (ख) को परिस्थिति सृजना भएमा भुपु अध्यक्षहरु, संरक्षक सदस्यहरु र आजीवन सदस्यहरुले अधिवेशन सम्पन्न गर्नका निमित्त पहल गर्ने छ । अधिवेशनको लागि भुपु अध्यक्षहरु, संरक्षक सदस्यहरु र आजीवन सदस्यहरुको भेलाले कम्तिमा ५ सदस्यीय अधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने छ । उक्त समितिले ढिलोमा एक महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने छ ।

घ. यसरी नया कार्यसमिति निर्वाचित भइ सकेपछि भने अघिल्लो कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको साथमा रहेको यस संस्थाका चल–अचल सम्पत्तिहरु व्यक्तिगत ऋण सरह अशुल उपर गरेर लिनु पर्नेछ । अन्य प्रचलित कानुन अनुसार हुने कुराहरुको हकमा भने सोही अनुसार हुनेछ ।

परिच्छेद (६)

१. आर्थिक श्रोत तथा कोषको व्यवस्था

यस संस्थाको देहायबमोजिमको कोष रहनेछ ।

क. साधारण कोष

देहायबमोजिम श्रोतहरुबाट प्राप्त हुने नगद वा जिन्सी यस संस्थाको साधारण कोष मानिनेछ । जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त कार्यसमितिले खर्च गर्न सक्नेछ । तर बर्तमान कार्य–समितिले आर्थिक प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दा, नि–बर्तमान कार्य–समितिले अघिल्ला अधिवेशनमा पेश गरी सकेको साधरण कोष भन्दा कम कोष, विशेष परिस्थिती वाहेक, प्रस्तुत गर्न पाइनेछैन ।

१. साधारण सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क ।
२. साधारण सदस्य नवीकरणबाट प्राप्त हुने शुल्क ।
३. पदाधिकारीहरुबाट संकलन हुने मासिक शुल्क ।
४. विविध कार्यक्रमहरुबाट संकलन भएको रकम ।
५. यस संस्थाबाट निर्मित तथा प्रकाशित विभिन्न सामाग्रीहरुको बिक्री बितरणबाट प्राप्त हुने रकम ।
६. यस संस्थालाई विविध किसिमले प्राप्त भएको चन्दा, पुरस्कार तथा सहयोग रकम ।

ख. विशेषकोष

विशेष प्रयोजन वा कार्यको लागि भनेर संकलन गरेको चन्दा, पुरस्कार तथा सहयोग रकम यस संस्थाको विशेषकोष मानिनेछ । जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त प्रयोग नगरि के का लागि संकलन गरेको हो सोही प्रयोजन वा कार्यको लागि मात्र संचालक समितिले खर्च गर्न सक्नेछ । बिशेषकोष नियमावली (५) को धारा २ अनुसार निर्माण गरिने छ ।

ग. अक्षयकोष

आजिवन तथा संरक्षक सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क वा बिभिन्न परिस्थितिकोलागि अक्षयकोष भनि निर्माण गरिएको कोष यस संस्थाको अक्षयकोष मानिनेछ । यो कोषको मुलधन खर्च गर्न पाइने छैन । यस बाट प्राप्त ब्याज मात्र खर्च गर्न सक्नेछ । अक्षयकोष नियमावली (५) को धारा १ अनुसार निर्माण गरिने छ ।

घ. स्मृतीकोष

कसैको स्मृती स्वरुप नाउमा वा आफ्नै नाउमा एकमुष्ठ हङकङ डलर पचास हजार जम्मा रकमराखि नियमावली बनाइ निर्माण गरिएको कोषलाई स्मृतीकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र स्मृतीकोषमा उल्लेख नियमावली भित्र रही खर्च गर्न पाईनेछ ।

२. कोष राख्ने

विशेषकोष, स्मृतीकोष र अक्षयकोष निश्चित समय अवधीको लागी कार्यसमितिको कार्यकाल नसकुन्जेल सम्म कुनै पनि विश्वासीलो वित्तिय संस्थामा समितिको बहुमतको निर्णयले राख्न सकिनेछ ।

३. बैंकखाता संचालन:

(क) यस संस्थाको नाममा छुट्टै बैंक खाता संचालन गरिनेछ ।
(ख) कार्यसमितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको मध्ये कुनै दुई व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरबाट रकम निकासा गर्न सकिने छ ।
(ग) विशेष परिस्थिति सृजना भएको खण्डमा कार्यसमितिको बैठकको निर्णयद्वारा अन्य पदाधिकारीहरुको नामबाट समेत बैंक खाता संचालन गर्न सकिने छ ।

४. लेखा प्रणाली तथा लेखा परीक्षण

किरात राई यायोक्खा च्यारिटेबल संस्था रहेकोले हरहिसाबलाई पारदर्शी बनाउन कागजी लेखा प्रणालीको प्रयोग नगरि कम्प्युटर लेखा प्रणालीको प्रयोग गरिने छ । संस्थाको आय–व्ययलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्नका लागि हरेक वर्ष मान्यता प्राप्त निकायबाट लेखा परीक्षण गरिने छ ।

परिच्छेद (७)

१. सचिवालय

संस्थाको आकस्मिक कार्य संचालन गर्नको लागि ७ सदसिय सदस्य रहेको एक सचिवालय गठन गरिने छ । सचिवालयमा निम्न सदस्य रहनेछ ।

अध्यक्ष,
प्रथम उपाध्यक्ष,
महासचिव,
सचिव,
सहसचिव,
कोषाध्यक्ष र
सहकोषाध्यक्ष

सचिवालय सदस्यहरु Kirat Rai Association Hong Kong Limited च्यारिटेबल संस्थाको Official Directors रहने छ । सचिवालयको कार्यलय किरात राई यायोक्खा हङकङको सामुहिक चुलाघरमा राखिने छ ।

२. सचिवालयको काम, कर्तब्य र अधिकार

क. अधिवेशन भए पश्चात Company Register को कार्यलयमा गई पुरानो Board of Directors को नाम काटी नया सचिवालय सदस्यहरुको नाम Board of Directors मा दिनु ।
ख. अधिवेशन भए पश्चात Bank मा गएर बिधानको धारा १५.२ अनुसार Authorized Signatory को नाम र  Signature परिबर्तन गर्नु ।
ग. प्रत्येक बर्षको April महिना भित्र संस्थाको हिसाब किताब Government Certified Public Accountant बाट Audit गराई Inland Revenue Department मा बुझाउनु ।
घ. हङकङ सरकारलाई तिर्नपर्ने Government Rent, Government Rate, Tax and Duty आदिको जवाफदेही हुनु ।
ङ. हङकङ सरकारसंग गरिने बिभिन्न सम्झौता जस्तै Land Registry, Lease Renew, Charity License आदिमा Office Bearer को रुपमा कार्य गर्नु ।
च. आकस्मिक बैठक बस्न परेमा सचिवालय बैठक बसि निणर्य गर्न सक्ने छ । तर सचिवालयले निर्णय गरेका प्रस्तावहरु कार्यसमितिको बैठकमा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ।

३. बिभाग गठन :

किराया हङकङको उदेश्य प्राप्तगर्न कार्यसमितिले बिभिन्न बिभाग गठन गर्नेछ । बिभाग नियमावली (१) अनुसार गठन हुनेछ ।

४. भाषीक/भ्रातृ संस्था :

हङकङमा दर्ता भएका विभिन्न किरात राईका भाषिक तथा धार्मिक संघसंस्थाहरुलाई भाषिक वा भ्रातृ संस्थाको सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने छ । कुनैपनि समूह वा संघसंस्थालाई भाषिक/भ्रातृ संस्था प्रदान गर्दा ती संस्थाहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गरिने छ । यधपि  ती भाषिक/भ्रातृ संघसंस्थाहरुको नाममा “किरात राई” भन्ने शब्द जोडिएको हुनुपर्ने छ र “किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी रहेको” भन्ने शब्द उक्त भाषिक/भ्रातृ संस्थाको विधानमा उल्लेख गरिएको हुनु पर्ने छ । वा किराया हङकङको नियमावली (३) मा उल्लेखित लिखित प्रतिबद्धता कागजातमा दुवै पक्षको अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने छ ।

परिच्छेद (८)

१. विधान संशोधन

विधान संशोधन गर्नु परेमा संचालक समितिले समितिको कुनै एक पदाधिकारीको संयोजकत्वमा बढीमा नौजना सम्मको विधान संशोधन उपसमिति गठन गर्न सक्ने छ ।
(क) उपसमितिले तयार पारेको विधान कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गरी आवश्यकीय हेरफेर गरी संशोधनको लागि अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(ख) अधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले पारित गरेपछि विधान संशोधन हुने छ । संशोधित विधान तुरुन्त लागू हुनेछ ।

२. विनियम बनाउने

यस संस्थाको विधानसंग नवाझिने गरी कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार विनियमहरु बनाई लागू गर्न सक्नेछ । तर साधारण सभा वा अधिवेशनमा अनुमोदन गराउनुपर्ने छ ।

३. यायोक्खा हङकङको विघटन

यो संस्था विधान बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणले विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको लागि बहालवाला सदस्यहरुको भेलाले किरात राई यायोक्खा हङकङ दर्ता भएको ऐनकानुन बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

४. निस्क्रियता

यस विधानमा उल्लेखित कुनै पनि विषय प्रचलित हङकङको सामाजिक ऐनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत: निस्क्रिय हुनेछ ।

५. व्याख्या

यस विधानमा उल्लेखित कुनै शव्द वा वाक्य अस्पष्ट भएमा सो कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार कार्यसमिति वा कार्यसमितिले तोकेको व्यक्तिमा रहने छ ।

६. महाअभियोग

कूल साधारण, आजीवन र संरक्षक सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतले कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सिङ्गो कार्यसमितिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने छ । यस अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाइने छ ।

७. सपथ ग्रहण

किरात राई यायोक्खाको कार्यसमिति वा अधिवेशन आयोजक समिति वा क्षेत्रीय समितिहरु लगायत कुनै पनि विभागहरुमा चयन भएका पदाधिकारीहरुले यस विधानको अनुसूचि ३ अनुसारको सपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । यसरी सपथ ग्रहण गर्दा अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुले अधिवेशन हल समक्ष सपथ ग्रहण गर्नपर्ने हन्छ र पछि मनोनित तथा आयोजक समितिमा चयन भएको नयाँ  पदाधिकारीले भने समितिको बैठक समक्ष सपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । कुनै पनि विभाग वा क्षेत्रीय समितिमा चयन भएका पदाधिकारीहरुले भने सो समारोहमा उपस्थित कार्यसमितिको पदाधिकारीसमक्ष सपथ लिनु पर्नेछ ।


अनुसूची १. प्रतीक चिन्ह तथा छाप


Logo Yayokkha Ltd

आठवटा वृत्ताकार पृष्ठभूमिमा आकाश ताकिएको धनुष–काँड, बीचमा ढोल, दायाँतिर झ्याम्टा र बायाँतिर चिण्डो अंकित हुने छ । चित्रको तल्लो भागमा रोमन लिपिमा अर्धवृताकारमा माथिल्लो लहरमा Kirat Rai Association र दोश्रो लहरमा Hong Kong Limited लेखिएको, किरात राई यायोक्खा हङकङको प्रतीक चिन्ह तथा छाप हुनेछ ।

अनुसूचि २. झण्डा

Jhanda
नेपालको झण्डा आकारको, सुनौलो रंगको पृष्ठभूमिमा रातो किनारा भएको बीचमा सेतो बृत्तभित्र आकाश ताकिएको धनुष–काँड रहेको झण्डा हुनेछ ।

अनुसूचि ३. सपथ ग्रहणको नमुना

म ……………………………….. (आफ्नो नाम) ………………………………… सुम्निमा र पारुहाङ लाई साक्षी राखी तथा तिन चुला भाकी सपथ लिन्छु कि किरात राई यायोक्खा हङकङको ………. (निर्वाचित भएको पद) ………….. पदमा चयन भएकोमा गौरव महशुस गर्दै यो संस्थाले सुम्पिएको पदीय जिम्मेवारीलाई निस्वार्थ र इमानदारिताका साथ पूरा गर्नेछु । म यो संस्थाको विधान, अनुशासन र असल परम्परालाई आत्मसात गर्दै यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि दृढतापूर्वक लागि पर्नेछु । म यो संस्थाप्रति सदा बफादार रहदै समग्र किरात राई जातिको गरिमा र स्वभिमानलाई उचा राख्न सधै तत्पर रहने छु ।

जय किरात राई यायोक्खा

अनुसूचि ४. संगठन संरचना

अधिवेशन

कार्यसमिति

भाषिक संस्थाहरु

अध्यक्ष भात्री संस्थाहरु

चाम्लिङ खाम्बातिम हङकङ

प्रथम उपाध्यक्ष

किरात राई प्रज्ञा प्रतिष्ठान हङकङ

साम्पाङ राई जुम्लेखा हङकङ

मानार्थ उपाध्यक्षहरु

दुमी किरात राई फन्सिकिम

महासचिव

तुमा पुप्खा बाङखाला हङकङ

सचिव

बान्तावा यायोक्ला खिम हङकङ

सहसचिव

थुलुङ सामा हङकङ

कोषाध्यक्ष

सोदेल कोयु किम हङकङ

सहकोषाध्यक्ष

सदस्यहरु

प्रतिनिधि सदस्यहरु

बिभागहरु

१. सुप्तुलुङखिम निर्माण तथा ब्यावस्थापन बिभाग

२. किरात धर्म, संस्कार संरक्षण तथा सुप्तुलुङसेवा विभाग

३. सांस्कृतीक प्रदर्शनी तथा श्रब्यदृश्य निर्माण विभाग

४. तयमाखियामा सरसजावट तथा सुचना प्रसार बिभाग

५. दस्तावेजीकरण, छपाई तथा दृश्यंकन विभाग

६. किरात राई युवा खेलकुद तथा संगीत बिभाग

७. बालबालिका प्रशिक्षण तथा प्रौढ सहभागिता बिभाग

८. सामाग्री खरिद, कोष तथा सम्पती ब्यावस्थापन विभाग

९. पारुहाङ ढुवानी, ओसारपसार तथा भण्डार विभाग

१०. सुम्निमा मौलिक खानपान तथा भान्छा सेवा बिभाग

११. सिक्रिमा अतिथि स्गगत तथा सत्कार सेवा बिभाग

१२. सुरक्षा, सरसफाई तथा स्वयंसेवक परिचालन बिभाग

१३. राजनैतिक दवाफ तथा समन्वय बिभाग

१४. भैपरि तथा आपतकालिन सरसहयोग बिभाग

१५. आन्तरिक समन्वय, संगठन विस्तार तथा बिदेश विभाग

(समाप्त)