Form Download

फारम नं. फारमको नाम Editable WORD File
Form 101 गर्भ संस्कारको फारम word icon
Form 102 जन्म संस्कारको फारम word icon
Form 103 न्वारान संस्कारको फारम word icon
Form 104 पास्नी संस्कारको फारम word icon
Form 105 छेवर/गुन्युचोलीको फारम word icon
Form 106 बिवाह संस्कारको फारम word icon
Form 107 मृत्यु संस्कारको फारम word icon
Form 201 सुप्तुलुङ दर्शनको फारम word icon
Form 202 सुप्तुलुङखिम प्रयोग फारम word icon
Form 203 स्विकृतीको फारम word icon
Form 301 सुप्तुलुङको ब्राउजर word icon
Form 302 सुप्तुलुङखिम सहयोग फारम word icon