सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग

Asset and Fund-Raise Depart

परिचय

संस्थाको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न, विभिन्न दातृ संघ संस्थाहरु संग किरायाको हङकङको उद्देश्य तथा मर्म परिवर्तन नहुनेगरि सहयोग ल्याई कोष अभिवृद्धि गर्न, यस बिभाग गठन हुने छ ।

उदेश्यहरु

 1. बर्षिक आम्दानी खर्चको योजना बनाउनु ।
 2. आम्दानीमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु ।
 3. दिर्घकालीन कोष अभिवृद्धीहुने कार्यक्रमहरु ल्याउनु ।
 4. साधारण कोष, बिशेषकोष, अक्षयकोषहरु अभिवृद्धि गर्नु ।
 5. अधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्नु ।
 6. लेखा परीक्षण गराउनु ।
 7. एन्युअल रिर्टन पेश गर्नु ।
बिभाग प्रमुख आर्थिक संयोजक

संगठन संरचना

 1. बिभाग प्रमुख –
 2. आर्थिक संयोजक –

हाम्रो सेवाहरु :

 1. खानपान सेवा
 2. बिबिक्यु सेवा

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – गजेन्द्र राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – पिताम्बर राई,
आर्थिक संयोजक – धिराज साम्पाङ