सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग

Asset and Fund-Raise Depart

परिचय

संस्थाको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न, विभिन्न दातृ संघ संस्थाहरु संग किरायाको हङकङको उद्देश्य तथा मर्म परिवर्तन नहुनेगरि सहयोग ल्याई कोष अभिवृद्धि गर्न, यस बिभाग गठन भएको छ ।

उदेश्यहरु

  1. बर्षिक आम्दानी खर्चको योजना बनाउनु ।
  2. आम्दानीमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु ।
  3. दिर्घकालीन कोष अभिवृद्धीहुने कार्यक्रमहरु ल्याउनु ।
  4. साधारण कोष, बिशेषकोष, अक्षयकोषहरु अभिवृद्धि गर्नु ।
  5. अधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्नु ।
  6. लेखा परीक्षण गराउनु ।
  7. एन्युअल रिर्टन पेश गर्नु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
गंगाराम राई
(किराया कोषाध्यक्ष)

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

बिभाग प्रमुख – गजेन्द्र राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – पिताम्बर राई,
आर्थिक संयोजक – धिराज साम्पाङ