कोष नियमावली (३)

१६ मार्च २०१४ देखि संचालन नवौं अधिवेशन (६ मार्च २०१६) ले अनुमोदन

डाउनलोड कोष

१. साधारण कोष

किराया हङकङ बिधानको परिच्छेद (६) को उपधारा (क) अनुसार साधारण कोष निर्माण गरिने छ ।

२. विशेषकोष

किराया हङकङ बिधानको परिच्छेद (६) को उपधारा (ख) अनुसार निम्न विशेषकोष निर्माण गरिने छ ।

क. सुप्तुलुङ निर्माण बिशेषकोष

सुप्तुलुङ निर्माणमा सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकमको ७५ प्रतिशत सुप्तुलुङ निर्माण बिशेष कोषमा रहने छ । जुन सुप्तुलुङको निर्माण योजनामा खर्च गरिने छ ।

ख. आपतकालिन सहयोग बिशेषकोष

किरात राईहरुलाई आपतकालिन सहयोग पर्दा सहयोग गर्न उठाईने रकम यसकोषमा रहने छ ।

३. अक्षयकोष

किराया हङकङ बिधानको परिच्छेद (६) को उपधारा (ग) अनुसार अक्षयकोष निर्माण गरिने छ । हाल निम्न अक्षयकोष निर्माण गरिएको छ ।

क. आजिवन/संरक्षक अक्षयकोष

आजिवन तथा संरक्षक सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क यस संस्थाको आजिवन तथा संरक्षक अक्षयकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज किरात राई यायोक्खा हङकङको दैनिक कार्य संचालन गर्न खर्च गरिने छ ।

ख. सुप्तुलुङ निर्माण अक्षयकोष

सुप्तुलुङ निर्माण सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकमको २५ प्रतिशत सुप्तुलुङ निर्माण अक्षयकोषमा रहने छ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज सुप्तुलुङ र्ममत, सम्भार तथा दैनिक कार्य संचालन खर्च गर्न प्रयोग गरिने छ ।

ग. आपतकालिन सहयोग अक्षयकोष

आपतकालिन सहयोग अक्षयकोष भनि उठाएको रकम यस कोषमा रहनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । किरात राईहरुलाई आपतकालिन स्थिति आउँदा यसकोषको ब्याजबाट सहयोग गरिनेछ ।

घ. स्मृती अक्षयकोष

कसैको स्मृती स्वरुप नाउमा एकमुष्ठ रकम जम्मा राखि कुन उदेश्य प्राप्त गर्न कोष निर्माण गरिएको हो नियमावली बनाइ राखिएको कोषलाई स्मृतीकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र स्मृतीकोषमा उल्लेख नियमावली भित्र रही खर्च गर्न पाईनेछ ।

४. अक्षयकोष निछेप :

किराया हङकङ बिधानको परिच्छेद (६) को धारा (२) अनुसार, निश्चित समय अवधीको लागी समितिको कार्यकाल नसकुन्जेल सम्म कुनै पनि मान्यता प्राप्त वित्तिय संस्थामा किराया हङकङको अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष र महासचिवको संयुक्त नाउमा कुनै दुईजनाले सहि गरि मासिक ब्याज निकाल्न सक्ने गरि अक्षयकोष निछेप राख्न सकिनेछ ।

५. बैंकखाता संचालन :

बिधानको परिच्छेद (६) को धारा (३) अनुसार कार्यसमितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको मध्ये कुनै दुई व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरबाट रकम निकासा गर्न सकिने गरि  बैंकखाता संचालन गरिने छ।

६. बिभागिय बैंकखाता संचालन :

बिभागले संकलन गरेको बिशेषकोष सो बिभागको मुल संयोजक, बिभाग प्रमुख र प्रबन्धक मध्ये जो कसैको नाममा खाता संचालन गरिने छ ।

७. खर्च/आम्दानीका शिर्षकहरु :

Activities Expenses   Activities Income
Arts & Literature Exp. Arts & Literature Inc.
Chula Puja (Ubhauli) Exp. Chula Puja (Ubhauli) Inc.
Chula Puja (Udhauli) Exp. Chula Puja (Udhauli) Inc.
Condolence Expenses Condolence Income
Convention/AGM Expense Convention/AGM Income
Deuse Exp. Deuse Inc.
Donation & Help Paid Donation & Help Received
Handover & Installation Exp. Handover Installation Inc.
Language & Script Exp. Language & Script Inc.
Meeting & Get-Together Exp. Meeting & Get-Together Inc.
Publication (Other) Exp. Publication (Other) Inc.
Purchase & Sales Exp. Purchase & Sales Inc.
Sakela (Ubhauli) Exp. Sakela (Ubhauli) Inc.
Sakela (Udhauli) Exp. Sakela (Udhauli) Income
Saune Sakrati Exp. Saune Sakrati Inc.
Sports & Games Exp. Sports & Games Inc.
Training & Workshop Exp. Training & Workshop Inc.
Yalambar Nite Exp. Yalambar Nite Inc.
Yalambar Smarika Exp. Yalambar Smarika Inc.
Yeledung Exp. Yeledung Inc.
Altar Home Expenses   Altar Home Income
Home Expenses Donors
Other Expenses   Other Income
Advertisement Bank Intrest
Audit Fee Chula Income
Bank Charge Interest Received
Congratulation & Greetings Exp. Excess of Expenditure over Income
Electricity
Fee
Furniture & Fixture
Gas
Rent, Rates & Management Fee
Stationary & Printing
Water
Web Hosting

८. डेबिट क्रेडिटको नियम :

Debit

Credit

Expenses Income
Receiver Giver
Comes In Goes Out

९. कोषाध्यक्षको मातहातमा रहने खाताहरु

(क) दैनिक आयब्याय खाता

कार्य समितिको दैनिक आर्थिक कृयाकलापलाई दुरुस्त राख्न दैनिक खाता राखिनेछ। यस खाताको दुरुस्त कोषाध्यक्षले गर्नेछ । हरेक कार्य समितिको बैठकमा दैनिक आयब्याय खाता हेरी अनुमोदन गरिने छ ।

(ख) नाफा/नोक्सान खाता र वासलात

दैनिक आय/ब्याय खाताको आधारमा आर्थिक बर्षको अन्तिममा नाफा/नोक्सान खाता र वासलात तयार गरिनेछ । यस खाता तयार बनाउने जिम्मा कोषाध्यक्ष वा लेखा परिक्षकको रहनेछ । नाफा/नोक्सान खाता र वासलात साधारण सभा वा अधिबेशनले अनुमोद गर्नेछ ।

(ग) सम्पती तथा जिन्सी खाता

किरात राई यायोक्खा हङकङको सम्पती तथा जिन्सीहरुको बिबरण राख्न सम्पति तथा जिन्सी खाता राखिनेछ । यस खाताको दुरुस्त सहकोषाध्यक्षले गर्नेछ ।

(घ) लेखा परीक्षण खाता

संस्थाको आय–व्ययलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्नका लागि हरेक वर्ष मान्यता प्राप्त निकायबाट  लेखा परीक्षण गरिने छ । यो खाता कोषाध्यक्षले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

डाउनलोड :

दैनिक आयब्याय खाता एमएसवर्ड
सम्पती तथा जिन्सी खाता एमएसवर्ड
नाफा/नोक्सान खाता र वासलात पिडिएफ
लेखा परीक्षण खाता पिडिएफ
खर्च/आम्दानीका शिर्षकहरु एमएसवर्ड पिडिएफ
इनभोइस एमएसवर्ड पिडिएफ

(समाप्त)