श्री शशि मदन राई द्वारा प्रस्तावित
नवौ अधिवेशनले पारितगरेको बिभाग नियमावली २०१६

५. कोष नियमावली

१. अक्षयकोष

बिधानको धारा १५.१ (ग) अनुसार “आजिवन तथा संरक्षक सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क वा बिभिन्न परिस्थितिकोलागि अक्षयकोष भनि निर्माण गरिएको कोष यस संस्थाको अक्षयकोष मानिनेछ” भनिएको छ । सोही आधारमा निम्न अक्षयकोष अन्य कोषहरु निर्माण गरिनेछ ।

क. चुलाघर खरिद अक्षयकोष :

६ मार्च २०१६ भन्दा भन्दा अगाडी चुलाघरमा नामावली लेखाउने दाताहरुको रकम (चुलाघर खरिद पश्चात बाँकी उठेको रकम) यसकोषमा रहने छ । किरात राईहरुको इतिहास, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको खोज, आन्वेषण, अध्यन, अध्यापन गर्न गराउन यो कोषबाट आउने ब्याज खर्च गरिने छ । यो कोषको निर्माण चुल्हाघर ब्यावस्थापन तथा निर्माण बिभागको पहलमा हुनेछ ।

ख. किरात राई भैपरिसहयोग अक्षयकोष :

किरात राईहरुलाई भैपरि आउँदा यसकोषको ब्याजबाट सहयोग गर्ने भनि संकलन गरेको रकम यस कोषमा रहने छ । यो कोषको निर्माणआपतकालिन सहयोग बिभागको पहलमा हुनेछ ।

२. विशेषकोष

बिधानको धारा १५.१ (ख) अनुसार “विशेष प्रयोजन वा कार्यको लागि भनेर संकलन गरेको चन्दा, पुरस्कार तथा सहयोग रकम यस संस्थाको विशेषकोष मानिनेछ । जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त प्रयोग नगरि के का लागि संकलन गरेको हो सोही प्रयोजन वा कार्यको लागि मात्र संचालक समितिले खर्च गर्न सक्नेछ” भनिएको छ । सोही आधारमा निम्न बिशेषकोष निर्माण गरिनेछ ।

क. चुलाघर ब्यावस्थापन बिशेषकोष :

६ मार्च २०१६ भन्दा पछाडी चुलाघरलाई सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकम चुलाघर ब्यावस्थापन बिशेषकोषमा रहने छ । जुन चुलाघरको मुल्यलाई प्रत्यक्ष असरपार्ने जस्तै : कोठा थप्न, मर्मत सम्भार गर्न, लिज बढाउन, गोभरमेन्ट रेन्ट आदिमा खर्च गरिने छ । तेस्तै मुल दुवार बनाउन, मुर्ति स्थापना गर्न, संग्राहलय बनाउन, पुस्तकालय बनाउन आदिमा खर्च गरिने छ । यो कोषको निर्माण “संग्राहलय निर्माण तथा चुल्हाघर ब्यावस्थापन बिभाग” को पहलमा हुनेछ ।

ख. किरात राई आपतबिपत बिशेषकोष :

किरात राईहरुलाई आपतबिपत पर्दा सहयोग गर्न उठाईने रकम यसकोषमा रहने छ । यो कोषको निर्माणआपतकालिन सहयोग बिभागको पहलमा हुनेछ ।

३. स्मृतीकोष

कसैको स्मृती स्वरुप नाउमा वा आफ्नै नाउमा एकमुष्ठ हङकङ डलर ५०००० (पचास हजार) सहितको जम्मा रकमराखि (कोषको ब्याज केमा? कस्ले? कहिले? कहाँ? कति?) खर्च गर्ने, नियमावली बनाइ समितिको बहुमतले निर्णयगरी निर्माण गरिएको कोषलाई स्मृतीकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र स्मृतीकोषमा उल्लेख नियमावली भित्र रही खर्च गर्न पाईनेछ । यो कोषको निर्माण कोष अभिबृद्धी, खरिद तथा सम्पती ब्यावस्थापन विभागको पहलमा हुनेछ ।

कोषाध्यक्षको मातहातमा रहने खाताहरु

(क) दैनिक आयब्याय खाता

कार्य समितिको दैनिक आर्थिक कृयाकलापलाई दुरुस्त राख्न दैनिक खाता राखिनेछ। यस खाताको दुरुस्त कोषाध्यक्षले गर्नेछ । हरेक कार्य समितिको बैठकमा दैनिक आयब्याय खाता हेरी अनुमोदन गरिने छ ।

(ख) नाफा/नोक्सान खाता र वासलात

दैनिक आय/ब्याय खाताको आधारमा आर्थिक बर्षको अन्तिममा नाफा/नोक्सान खाता र वासलात तयार गरिनेछ । यस खाता तयार बनाउने जिम्मा कोषाध्यक्ष वा लेखा परिक्षकको रहनेछ । नाफा/नोक्सान खाता र वासलात साधारण सभा वा अधिबेशनले अनुमोद गर्नेछ ।

खर्चका /आम्दानीका शिर्षकहरु :

Expenses Income
Activities Expenses Activities Income
Arts & Literature Exp. Arts & Literature Inc.
Condolence Expenses Condolence Income
Convention/AGM Expense Convention/AGM Income
Culturl Show (Udhauli) Exp. Culturul Show (Ubhauli) Inc.
Culturul Show (Ubhauli) Exp. Culturul Show (Udhauli) Income
Donation & Help Paid Donation & Help Received
Festival Nepali (Deuse) Exp. Festival Nepali (Deuse) Inc.
Festival Spring (Mage) Exp. Festival Spring (Mage) Inc.
Festival Winter (Saune) Exp. Festival Winter (Saune) Inc.
Festival (Yeledung) Exp. Festival (Yeledung) Inc.
Handover & Installation Exp. Handover Installation Inc.
Historical Document Exp. Historical Document Inc.
Language & Script Exp. Language & Script Inc.
Meeting & Get-Together Exp. Meeting & Get-Together Inc.
Musical Nite Exp. Musical Nite Inc.
Pagan (Ubhauli Puja) Exp. Pagan (Ubhauli Puja) Inc.
Pagan (Udhauli Puja) Exp. Pagan (Udhauli Puja) Inc.
Publication & Printing Exp. Publication & Printing Inc.
Purchase & Sales Exp. Purchase & Sales Inc.
Sports & Games Exp. Sports & Games Inc.
Training & Workshop Exp. Training & Workshop Inc.
Altar Home Expenses Altar Home Income
Home Expenses Home (Donors)
Home (Agency Fee)
Home (Legal & Consultancy Fee)
Home (Repair & Maintenance)
Home (Stamp Duty & Registration)
Other Expenses Other Income
Advertisement Hall Income
Audit Fee Interest Received
Bank Charge
Congratulation & Greetings Exp.
Electricity
Fee
Gas
Internet
Kitchen Expenses
Laundry
Rent, Rates & Management Fee
Stationary
Water
Web Hosting

(ग) सम्पती तथा जिन्सी खाता

किरात राई यायोक्खा हङकङको सम्पती तथा जिन्सीहरुको बिबरण राख्न सम्पति तथा जिन्सी खाता राखिनेछ । यस खाताको दुरुस्त सहकोषाध्यक्षले गर्नेछ ।

Assets
Property, Plant & Equipment
Cultural Equipment
Furniture & Fixture
Home (Flat)
Office Equipment
Ornaments & Cloths

(घ) लेखा परीक्षण खाता

संस्थाको आय–व्ययलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्नका लागि हरेक वर्ष मान्यता प्राप्त निकायबाट  लेखा परीक्षण गरिने छ । यो खाता कोषाध्यक्षले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(समाप्त)