कोष नियमावली (२)

किराया हङकङको बिधानको परिच्छेद (६) को धारा १ (क,ख, ग) मा निम्न कोष प्रावधन भएको छ ।

१. साधारण कोष

बिधानको परिच्छेद (६) धारा १ (क) मा साधारण सदस्यताबाट तथा विविध कार्यक्रमहरुबाट संकलन भएको रकम साधारण कोष अन्तरगत पर्दछ । जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त खर्च गर्न सकिने छ । देहायबमोजिम श्रोतहरुबाट प्राप्त हुने नगद वा जिन्सी यस संस्थाको साधारण कोष मानिनेछ ।

१. साधारण सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क ।
२. साधारण सदस्य नवीकरणबाट प्राप्त हुने शुल्क ।
३. पदाधिकारीहरुबाट संकलन हुने मासिक शुल्क ।
४. विविध कार्यक्रमहरुबाट संकलन भएको रकम ।
५. यस संस्थाबाट निर्मित तथा प्रकाशित विभिन्न सामाग्रीहरुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम ।
६. यस संस्थालाई विविध किसिमले प्राप्त भएको चन्दा, पुरस्कार तथा सहयोग रकम ।

२. विशेषकोष

बिधानको परिच्छेद (६) धारा १ (ख) मा विशेष प्रयोजन लागि भनेर संकलन गरेको सहयोग रकम जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त प्रयोग नगरि जे का लागि संकलन गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्न सकिने छ । यसै धाराको आधारमा निम्न २ वटा बिशेषकोष कोष निर्माण गरिएको छ ।

क. आपतकालिन सहयोग बिशेषकोष
किरात राईहरुलाई आपतकालिन सहयोग पर्दा सहयोग गर्न उठाईने सहयोग रकम यसकोषमा रहने छ । जति रकम उठाईन्छ सबै रकम सोहि प्रयोजनमा खर्च गरिन्छ ।

ख. सुप्तुलुङ निर्माण बिशेषकोष
सुप्तुलुङ निर्माणमा सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकमको ७५ प्रतिशत सुप्तुलुङ निर्माण बिशेष कोषमा राखिने छ । जुन सुप्तुलुङको निर्माण योजनामा खर्च गरिने छ । २५ प्रतिशत सुप्तुलुङ र्ममत अक्षयकोषमा राखिने छ ।

३. अक्षयकोष

बिधानको परिच्छेद (६) धारा १ ( ग) मा अक्षयकोष भनि निर्माण गरिएको कोष यस संस्थाको अक्षयकोष मानिनेछ जुन कोषको मुलधन खर्च गर्न पाइने छैन । यस बाट प्राप्त ब्याज मात्र जे प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको छ सोही प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्न सकिने छ । यसै धाराको आधारमा निम्न ५ वटा अक्षयकोष निर्माण गरिएको छ ।

क. सुप्तुलुङ र्ममत अक्षयकोष

सुप्तुलुङ निर्माण सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकमको २५ प्रतिशत सुप्तुलुङ र्ममत अक्षयकोषमा रहने छ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र सुप्तुलुङ र्ममतमा खर्च गरिने छ ।

ख. आजिवन/संरक्षक अक्षयकोष

आजिवन तथा संरक्षक सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क यस संस्थाको आजिवन तथा संरक्षक अक्षयकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र किरात राई यायोक्खा हङकङको दैनिक कार्य संचालन गर्न खर्च गरिने छ ।

ग. किरात राई सहयोग अक्षयकोष

आपतकालिन सहयोग अक्षयकोष भनि उठाएको रकम यस कोषमा रहनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । किरात राईहरुलाई आपतकालिन स्थिति आउँदा यसकोषको ब्याजबाट सहयोग गरिनेछ ।

घ. स्मृती अक्षयकोष
कसैको स्मृती स्वरुप नाउमा एकमुष्ठ रकम जम्मा राखि के का लागि अक्षयकोष निर्माण गरिएको हो नियमावली बनाइ राखिएको कोषलाई स्मृतीकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र स्मृतीकोषमा उल्लेख नियमावली भित्र रही खर्च गर्न पाईनेछ ।

ङ. पुरस्कार अक्षयकोष
कुनै क्षेत्रमा पुरस्कार दिन कसैको नाउमा एकमुष्ठ रकम जम्मा गरि अक्षयकोष निर्माण गरेमा त्यो कोषलाई पुरस्कार अक्षयकोष मानिनेछ । यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र सो क्षेत्रमा पुरस्कार दिईने छ ।