भाषीक/भात्री नियमावली (४)

१६ मार्च २०१४ देखि संचालन नवौं अधिवेशन (६ मार्च २०१६) ले अनुमोदन

१. भाषीक संस्था

किरात राई यायोक्खा हङकङको कुनै एक उदेश्य वा धेरै उदेश्यसंग मेल खानेगरि खोलिएको भाषिक संस्थाले किरात राई यायोक्खा हङकङको भ्रातृ संस्थाको अनुबन्धन प्राप्त गर्न आवेदन गरेमा किराया हङकङको कार्यसमितिले भाषिक संस्था भनि अनुबन्धन प्रदान गर्न सक्ने छ । भाषिक संस्था भनि अनुबन्धन प्रदान गर्न एक भाषिक समुहबाट एक संस्थालाई मात्र अनुबन्धन दिईने छ । भाषिक संस्थाको नाम किरात राई अन्तरगतका भाषीक समुदायलाई बुझाउने प्रकारको हुनुपर्ने छ र अनुबन्धन प्राप्तगर्न निम्न अनुसारको अनुबन्धन कागजातमा दुवैतर्फको अध्यक्षले संस्थाको छाप सहित हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने छ ।

अनुबन्धन प्रमाणपत्र

किरात राई यायोक्खा हङकङको विधान ६ मा उल्लेख भए बमोजिम भाषीक/भ्रातृ संस्था सम्बन्धि नियमावली (३) को उपधारा १ अनुसार निम्न शर्तहरु पुरागर्न यो अनुबन्धन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । यो अनुबन्धन प्रमाणपत्रमा दुवैतर्फको अध्यक्षले सहिक्षाप गरेपश्चात लागु हुनेछ ।

परिभाषा :

यस अनुबन्धन प्रमाणपत्रमा भाषीक संस्था भन्नाले ………. लाई बुझाउने छ ।

अनुबन्धन :

१.  भाषीक संस्था “किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी रहनेछ” र किराया हङकङ भाषीक संस्थाको जवाफदेही हुनेछ ।
२.  भाषीक संस्थाको बहालवाला अध्यक्ष किराया हङकङमा स्वत: “मानार्थ  उपाध्यक्ष” रहने छ र किराया हङकङको वहालवाला अध्यक्ष भाषिक संस्थाको संरक्षक पदमा रहने छ ।
३.  भाषीक संस्था आफ्नो ब्यानरमा सबै भन्दा माथि सानो अक्षरले “किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी” भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ ।
४. किरात राई यायोक्खा हङकङले आफ्नो ब्यानरमा सबै भन्दा तल अनुबन्धन प्राप्त भाषिक संस्थाको लोगो राख्नु पर्नेछ ।
५. भाषीक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा किराया हङकङ “प्रमुख अतिथि” रहनेछ ।
६. भाषिक संस्थाले आफ्नो १ प्रति संसोधित बिधान किराया हङकङकमा पठाउनु पर्नेछ ।
७. भाषीक संस्था बिधान अनुसार नचलेमा वा तोकिएको समयमा “अधिवेशन” नगराएमा किराया हङकङले भाषिक संस्थाको अनुबन्धनबाट खारेज गर्न सक्ने छ ।
८. किरात राईहरुको जातिय सम्बन्धमा खलल् नआवोस भनि किराया हङकङले आयोजना तथा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सामुहिक संस्कृती साकेला शिलिलाई सर्वजनिक कार्यक्रममा भाषिक संस्थाले आफुखुसी नृत्यकार लगेर नाच्न पाईने छैन । नाच्न परे किराया हङकङको स्विकृती लिई तोकिएको ब्यानरमा नाच्न पर्नेछ ।
९. भाषीकसंस्थाले आर्थिक अभिवृद्धी सम्बन्धि कुनैपनि कार्यक्रममा स्वंयम गर्न सक्ने छ । तर किराया हङकङलाई सहयोग गर्ने वा किराया हङकङको कुनै पनि परियोजनालाई सहयोग गर्ने भनि ब्यानरमा उल्लेख गर्नेभए कम्तिमा ७५ प्रतिशत मुनाफा किराया हङकङलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
१०. भाषीक संस्थाले आवश्यक ठानेमा अनुबन्धन बिच्छेद गर्न सक्ने छ । तर लिखित कारण सहित जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

हस्ताक्षरगर्ने प्रतिनिधिहरु :

–––––––––––––––––
अनुबन्धन दिने, किराया हङकङ
नाम :
मिति :

–––––––––––––––––
अनुबन्धन लिने,
नाम :
मिति :

(समाप्त)

 


२. भ्रातृ संस्था

किरात राई यायोक्खा हङकङको कुनै एक उदेश्य वा धेरै उदेश्यसंग मेल खानेगरि खोलिएको संस्थाले किरात राई यायोक्खा हङकङको भ्रातृ संस्थाको सम्बन्धन प्राप्त गर्न आवेदन गरेमा किराया हङकङको कार्यसमितिले भ्रातृ संस्था भनि सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्ने छ । सम्वन्धन प्राप्तगर्न निम्न अनुसारको प्रतिबद्धता कागजातमा दुवैतर्फको अध्यक्षले संस्थाको छाप सहित हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने छ ।

word icon Download MU

सम्वन्धन प्रमाणपत्र

किरात राई यायोक्खा हङकङको विधान ६ मा उल्लेख भए बमोजिम भातृ संस्था सम्बन्धन सम्बन्धि नियमावली (३) को उपधारा २ अनुसार निम्न शर्तहरु पुरागर्न यो सम्वन्धन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । यो सम्वन्धन प्रमाणपत्रमा दुवैतर्फको अध्यक्षले सहिक्षाप गरेपश्चात लागु हुनेछ ।

परिभाषा :

यस सम्वन्धन प्रमाणपत्रमा भातृसंस्था भन्नाले ………. लाई बुझाउने छ ।

शर्तहरु :

१. भ्रातृसंस्था “किरात राई यायोक्खा हङकङप्रति उत्तरदायी रहनेछ”र किराया हङकङ भातृसंस्थाको जवाफदेही हुनेछ ।
२. भ्रातृसंस्थाको बहालवाला अध्यक्ष, किराया हङकङको कार्य समितिमा “भातृसंस्था प्रतिनिधि सदस्य” र किराया हङकङको सम्बन्धित बहालवाला बिभाग प्रमुख, भ्रातृसंस्थाको कार्य समितिमा “यायोक्खा प्रतिनिधि सदस्य” रहने छ । दुवैतर्फको कार्यसमितिको बैठकमा प्रतिनिधि सदस्यहरुको मताधिकार रहनेछ तर गणपुरक संख्यामा गणना गरिनेछैन ।
३. भ्रातृसंस्थाले आफ्नो १ प्रति संसोधित बिधान किराया हङकङकमा पठाउनु पर्नेछ र भ्रातृसंस्था उक्त बिधान अनुसार नचलेमा वा तोकिएको समयमा “अधिवेशन” नगराएमा किराया हङकङले भ्रातृसंस्था खारेज गर्न सक्ने छ ।
४. भातृसंस्थाले अधिवेशन गराउन नसकि वा अन्य कुनै कारणवस भातृसंस्था खारेजहुन पुगेमा भातृसंस्थाको सम्पुर्ण चल अचल जायजेथा किरात राई यायोक्खाको स्वमित्वमा स्वत जानेछ ।
५. भ्रातृसंस्थाको साधारणसभा वा अधिवेशनले अनुमोदन गरेको “कार्यप्रगती प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन”को प्रतिलिपि किराया हङकङलाई पठाउनु पर्नेछ ।
६. भ्रातृसंस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा किराया हङकङलाई “प्रमुख अतिति”आशन गराउनु पर्नेछ ।
७. भ्रातृसंस्थाले किरात राई यायोक्खा हङकङको हित विपरित कार्यगरेको ठहरभएमा, किराया हङकङले भातृसंस्थालाई खारेज गर्न सक्नेछ । तर सुनुवाई भने राख्न दिईनेछ ।
८. भ्रातृसंस्थाले बिबिध सामाजिक कृयाकलापहरु गर्न परेमा किराया हङकङमा अनुमोदन गराएर मात्र गर्नुपर्नेछ । सामाजिक कृयाकलापहरु किराया हङकङको उदेश्यसंग मेलखाने हुनुपर्नेछ ।
९. भ्रातृसंस्थाले आयोजना गरेको आर्थिक अभिवृद्धी सम्बन्धि कुनैपनि कार्यक्रममा दुवैतर्फ आम्दानी साझेदारी सम्वन्धमामा लिखित समझदारी गर्नुपर्नेछ अन्यथा ७५ प्रतिशत खुद आम्दानी स्वत: किराया हङकङलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
१०. भ्रातृसंस्थाले गरेको कुनैपनि कार्यक्रमको ब्यानरमा सबैभन्दा माथि वा भ्रातृसंस्थाको नामको माथि सानो एकतिहाई अक्षरमा “किरात राई यायोक्खा हङकङ प्रति उत्तरदायी” भन्ने शब्द लेखिनु पर्नेछ ।

 

हस्ताक्षरगर्ने प्रतिनिधिहरु :

 

–––––––––––––––––
सम्वन्धन दिने, किराया हङकङ
नाम :
मिति :

–––––––––––––––––
सम्वन्धन लिने,
नाम :
मिति :

(समाप्त)


सम्वन्धन प्रदान कार्यक्रमको रुपरेखा

 • आशन ग्रहण
  अध्यक्षको आशन ग्रहण
  पदाधिकारीहरुको आशन
  भाषीक/भातृसंस्थाको अध्यक्षको आशन
  भाषीक/भातृसंस्थाको पदाधिकारीहरुको आशन
  किराया सल्लाहकारहरुको आशन
  अन्य पर्यवेक्षकहरुको आशन
 • नियमावलीको बाचन
  भाषीक/भातृसंस्था नियमावलीको बाचन
  दुवै तर्फबाट अनुमोदन
 • सहिक्षाप
  दुवैतर्फबाट सहिक्षाप
  प्रतिवद्धताको कागज साटासाट
 • प्रतिवद्धता तथा समापन
  भाषीक/भातृसंस्थाको अध्यक्षबाट सपथ ग्रहण
  भाषीक/भातृसंस्थाको अध्यक्षबाट प्रतिवद्धता जाहेर
  शुभकामना – सल्लाहकार तथा अन्य बिशिष्ठ ब्याक्तित्वहरुबाट
  किराया अध्यक्षबाट प्रतिवद्धता सहित कार्यक्रम समापन