ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात बिभाग

(परिर्माजन) : पहिला यस बिभागको नाम आदिबासी जनजाती तथा राजनैतिक समन्वय बिभाग रहेको थियो । किराया हङकङको १६ डिसेम्बर २०१८ को बैठकले बिभागको नाम र उदेश्य परिमार्जन गएिको छ । साधारण सभाले अनुमोदन गरेपश्चात यो लागु हुनेछ ।

Business, Employment & Transport Depart

परिचय

किरात राईहरुलाई ब्यापार ब्यावसाय तर्फ उन्मुख गराउदै रोजगारको सृजना गर्न तथा किराया हङकङलाई आवश्यक परेको बेला यातायात सेवा संचालन गर्न यस बिभाग गठन भएको छ ।

उदेश्यहरु

  1. हङकङका किरात राई ब्यावसायीहरुको लिष्टिङ तयार पार्नु ।
  2. ब्यावसायीहरुको बिज्ञापन kiratrai.org मा प्रकाशन गरिदिनु ।
  3. बिभिन्न क्षेत्रका रोजगारी अवसरहरुको सुचना प्रकाशन गर्नु ।
  4. किराया हङकङको कार्यक्रमको बेला यातायातको ब्यावस्था गर्नु ।
  5. किरात राईहरुलाई आवश्यक परेमा यातायात उपलब्ध गर्नु ।
  6. किराया हङकङले दिएका अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।
बिभाग प्रमुख मुल संयोजक
दिपेन राई
(किराया सदस्य)
तिलक वालाहाङ राई
(किराया सल्लाहकार)

किरात राई ब्यावसायीहरु :

क्र.सं. कम्पनी ब्यावसायको प्रकृती सम्पर्क
1 फ्रुटफुल कन्सल्टेन्सी ईमिग्रेशन सम्बन्धि कार्य 9553 0974
2 एभरेष्ट मेडिया न्युज प्रकाशन 9420 7156
3 सयपत्री फुड एण्ड वेभेरेज होलसेल 2479 2317
4 लिमा कन्सल्टेन्सी ईमिग्रेशन सम्बन्धि कार्य 6093 9562
5 लिङमा कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन कार्य 9082 4402
6 नेपाल फाईनान्स कर्जा सेवा 2889 4721
7 गोर्खा स्टोर किराना ब्यापार 9282 4344
8 भारतिय गोर्खा रेष्टुरेन्ट रेष्टुरेन्ट 9739 6577