पारुहाङ ढुवानी, ओसारपसार तथा यातायात सेवा बिभाग

delivery

परिचय

किरात राईहरुको बिभिन्न कार्यक्रममा सामाग्री ढुवानी गर्न, ओसार पसार गर्न तथा यातायातको ब्यावस्थापन गर्न यस बिभागको काम, कर्तब्य र उदेश्य रहेको छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख योग्यताको आधारमा बहालवाला कुनै एक सदस्य रहने छ ।

उदेश्यहरु

१. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको ढुवानी गर्नु ।
२. कार्यक्रममा आवश्यक बस्तुहरुको ओसार पसार गर्नु ।
३. कार्यक्रममा पश्चात बस्तुहरु थन्क्याउने कार्य गर्नु ।
४. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरु भाडामा लिनु वा दिनु ।
५. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको सुरक्षा, मर्मत गर्नु ।
६. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने गाडी, बस, भ्यान आदि भाडामा मिलाउनु ।
७. स्वंयसेवकहरुलाई कार्यक्रम अगावै ढुवानी तथा ओसारपसार सम्बन्धि तालिम दिनु ।

संगठन संरचना

१. बिभाग प्रमुख – कार्यसमिति सदस्यबाट
२. सदस्यहरु– हरेक भाषिक संस्थाबाट माग गर्ने ।

पदाधिकारीहरु (सन २०१८–२१)

१. बिभाग प्रमुख –
२. संयोजक –

पदाधिकारीहरु (सन २०१६–१८)

१. बिभाग प्रमुख – पेन्गुईन राई

पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – गजेन्द्र राई