९. पारुहाङ ढुवानी, ओसारपसार तथा भण्डार विभाग

नियुक्तिपत्र word icon

पारुहाङ ढुवानी, ओसारपसार तथा भण्डार विभाग

delivery

हाम्रो परिचय

किरात राईहरुको कार्यक्रममा सामाग्री ढुवानी गर्न, ओसार पसार गर्न तथा भण्डारण गर्न हाम्रो बिभागको काम, कर्तब्य र उदेश्य रहेको छ ।

यस बिभागका बिभाग प्रमुख योग्यताको आधारमा बहालवाला कुनै एक सदस्य रहने छ ।

हाम्रो समुह

peng
१. बिभाग प्रमुख – पेन्गुईन राई

image (1)
२. बिभाग संयोजक –

हाम्रो सेवाहरु

१. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको ढुवानी गर्नु ।
२. कार्यक्रममा आवश्यक बस्तुहरुको ओसार पसार गर्नु ।
३. कार्यक्रममा पश्चात बस्तुहरु थन्क्याउने कार्य गर्नु ।
४. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरु भाडामा लिनु वा दिनु ।
५. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको सुरक्षा, मर्मत गर्नु  ।
६. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने गाडी, बस, भ्यान आदि भाडामा मिलाउनु ।
७. स्वंयसेवकहरुलाई कार्यक्रम अगावै सुरक्षित ढुवानी तथा ओसारपसार सम्बन्धि तालिम दिनु ।


भुपु पदाधिकारीहरु (सन २०१४–१६)

बिभाग प्रमुख – गजेन्द्र राई (51252628)

Gajen