ब्यावसाय, रोजगार तथा यातायात बिभाग

(परिर्माजन) : पहिला यस बिभागको नाम आदिबासी जनजाती तथा राजनैतिक समन्वय बिभाग रहेको थियो । किराया हङकङले अदिवासी जनाजाती तथा राजनैतिक समन्वय गर्न अबान्छनिय देखिएकोले बिभागको नाम र उदेश्य परिमार्जन गएिको छ । साधारण सभाले अनुमोदन गरेपश्चात यो लागु हुनेछ ।

Business, Employment & Transport Depart

परिचय

किरात राईहरुलाई ब्यापार ब्यावसाय तर्फ उन्मुख गराउदै स्वरोजगारको सृजना गर्न तथा किराया हङकङलाई आवश्यक परेको बेला यातायात सेवा संचालन गर्न यस बिभाग गठन हुने छ ।

उदेश्यहरु

  1. किरात राईहरुले चलाई रहेको ब्यावसायहरुको लिष्ट तयार पार्नु ।
  2. ब्यावसायीहरुको बिज्ञापन kiratrai.org मा प्रकाशन गरिदिनु ।
  3. बिभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगारीको अवसरहरु सृजना गरिदिनु ।
  4. किरात राईहरुलाई आवश्यक परेमा यातायात सेवा उपलब्ध गर्नु ।
  5. किराया हङकङको कार्यक्रमको बेला यातायातको ब्यावस्था गर्नु ।
  6. यातायात परिचालनको लागि स्वंयसेवकहरु नियुक्त गर्नु ।
  7. अन्य किराया हङकङले दिएका अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु ।
बिभाग प्रमुख संयोजक
दिपेन राई
(किराया सदस्य)

हाम्रो सेवाहरु :

क्र.सं. यातायात कम्पनी सम्पर्क
1 Mr. Nepal 9724 3220
2 Akhtar 9314 4530
3 Pharukh 6504 0391

किरात राई ब्यावसायीहरु :

क्र.सं. कम्पनी ब्यावसायको प्रकृती सम्पर्क
1 फ्रुटफुल कन्सल्टेन्सी ईमिग्रेशन सम्बन्धि कार्य 9553 0974
2 एभरेष्ट मेडिया न्युज प्रकाशन 9420 7156
3 सयपत्री फुड एण्ड वेभेरेज होलसेल 2479 2317
4 लिमा कन्सल्टेन्सी ईमिग्रेशन सम्बन्धि कार्य 6093 9562
5 लिङमा कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन कार्य 9082 4402
6 नेपाल फाईनान्स कर्जा सेवा 2889 4721
7 गोर्खा स्टोर किराना ब्यापार 9282 4344
8 भारतिय गोर्खा रेष्टुरेन्ट रेष्टुरेन्ट 9739 6577