साम्पाङ २: साईनो

नेपाली भाषासाम्पाङ भाषा
आमामामा/उम्मा
बुवापापा/उम्पा
हजुरआमामूमा
हजुरबुवाफूपा
बडादिपा
बडिदिमा
काकाबँबँ
काकिछिमा
फुपुनिनि
फुपाजुपुसइँ
मामाकँपा
माईजुकँरमा
भान्जोयोछा
छेमाछँमा
दाजूबुबु/उम्बु
भाउजुभाउजु
भाईनुछः
बुहारीनाम्मे
दिदीनाना
भेनाभेना
बहिनीनिछ
जुवाइँसिब्राई/सिविछा
छोराअँछ
छोरीअँछा
छोरा/छोरीछा
जेठो छोरातदूङ्से
जेठी छोरीतँमा
सानो भाइखाईसू नूछः
सानी बहिनीखाईसू नीछाः
लोग्नेधमी
स्वास्नीयूः
सानो नानीयाया
सोल्टीङापामा
सोल्टिनीङाम्मै
सम्धिङाप्पा
सम्धिनीङाम्मा
केटावच्छा
केटीमिमाछा
केटी साथीङमे
केटा साथीबुमी
जेठानी/देऊरानीङम्मे