साम्पाङ ३: लिङ्ग

साम्पाङ भाषामा स्त्रिलिङ्ग र पुलिङ्ग हुँदैन ।

क्रियाः

गयो (पुलिङ्ग)खाता
गईन (स्त्रिलिङ्ग)खाता
हाँस्यो (पुलिङ्ग)घिसा
हाँसिन (स्त्रिलिङ्ग)घिसा
जान्छ (पुलिङ्ग)खाती
जान्छे (स्त्रिलिङ्ग)खाती
जानुहुन्छ (पुलिङ्ग)खातीमी
जानुहुन्छिन (स्त्रिलिङ्ग)खातीमी
रोप्छ (पुलिङ्ग)लेओ
रोप्छे (स्त्रिलिङ्ग)लेओ

लिङ्ग सङ्गति:

दाजु कलेज गयो । (पुलिङ्ग)बुबु चेमाखीम् खाता ।
भाउजु कलेज गईन । (स्त्रिलिङ्ग)भाउजु चेमाखीम् खाता ।
भाई हाँस्यो । (पुलिङ्ग) (स्त्रिलिङ्ग)नुछः घिसा ।
बुहारी हाँसिन । (स्त्रिलिङ्ग)नाम्मे घिसा ।
जुवाँई घर जान्छ । (पुलिङ्ग)सिव्राई खीम् खाती ।
बहिनी घर जान्छे । (स्त्रिलिङ्ग)नीछा खीम् खाती ।
दाजु स्कुल जानुहुन्छ । (पुलिङ्ग)बूबू नूवाखीम् खातीमी ।
दिदी स्कुल जानुहुन्छिन । (स्त्रिलिङ्ग)नाना नूवाखीम् खातीमी ।
केटा फूल रोप्छ । (पुलिङ्ग) (स्त्रिलिङ्ग)वच्छा वूङा लेओ ।
केटी फूल रोप्छे । (पुलिङ्ग) (स्त्रिलिङ्ग)मिमाछा वूङा लेओ ।

नामः

कलेजचेमाखीम्
घरखीम्
स्कुलनूवाखीम्
फूलवूङा