साम्पाङ ६ः पुरुष

भाषामा कर्ता र क्रियामा पुरुष सङ्गति लिङ्ग, वचन र आदरका आधारमा पुरुषको सङ्गति हुनुलाई पुरुषको सङ्गति भनिन्छ । नेपाली भाषामा प्रथम,द्वितीय र तृतीय पुरुषमा पदसङ्गति पाइन्छन भने साम्पाङ भाषामा पनि पुरुष सङ्गति पाइन्छ ।

म जान्छु ।कँ खातँ ।
हामी जान्छौँ ।कँएका खातँ ।
तँ जा ।आना खाता ।
तिमी जाऊ ।आनानी खातानी ।
तिमीहरु जाऊ ।आनाची खातानी ।
तपाइँ जानुहोस् ।आनानी खातानी ।
तपाइँहरु जानुहोस् ।आनाची खातानी ।
हजुर गइसियोस् ।यँले/ग्यानीय खातानी ।
म घुम्न गएको थिएँ । कँ कोल्सी खाताको तूवा ।
हामीहरु बजार घुम्न गएका थियौँ । कँएका बजारा खातेकाको तूवा ।
मेरो घर नजिकै छ । अँमी खीम् नोथामाङा तूई ।
हाम्रो घर टाढा छ । (प्रथम पुरुष)अँकमी खीम् मेनी/भेप्पा तूई ।
तँ फूल रोप्छस् । (द्वितीय पुरुष)आना वूङा लेओना ।
तिमी फूल रोप्छौ । (द्वितीय पुरुष)आनानी वूङा लेओनूम् ।
तपाइँ फूल रोप्नुहुन्छ । (द्वितीय पुरुष)आनानी वूङा लेओनूम् ।
तिमीहरू फूल रोप्छौ । (द्वितीय पुरुष)आनाची वूङा लेओनूम् ।
ऊ फूल रोप्छ । (तृतीयपुरुष पुरुष)खो वूङा लेओनूमे ।
उनी कती साँचो बोल्छे । -तृतीयपुरुष पुरुष)खो धै उम्छुङ्निनी ।
यो तपाइँले कहाँ पाउनु भयो ? (तृतीयपुरुष पुरुष)नक आनानी हापी तानूम् ?
त्यो कुरा कसलाई सोध्नु पर्छ ? (तृतीयपुरुष पुरुष)मक खा आसालाई तमइमाची ?

पुरुष सङ्गति:

प्रथम पुरुष – मकँ
प्रथम पुरुष – हामीकँएका
प्रथम पुरुष – मेरोअँमी
प्रथम पुरुष –हाम्रोअँकमी
द्वितीय पुरुष – तँआना
द्वितीय पुरुष – तिमीआनानी
द्वितीय पुरुष – तपाइँआनानी
द्वितीय पुरुष – तिमीहरूआनाची
द्वितीय पुरुष – तिम्रोआम्नु
द्वितीय पुरुष – हजुरयँले/ग्यानीय
तृतीयपुरुष पुरुष – ऊखो
तृतीयपुरुष पुरुष – ऊनीखो
तृतीयपुरुष पुरुष – उनीहरुखोची
तृतीयपुरुष पुरुष – योनक
तृतीयपुरुष पुरुष – यिनीहरुनकची
तृतीयपुरुष पुरुष – त्योमक
तृतीयपुरुष पुरुष – तिनीहरुमकची