Charity Committee

परोपकार समिति

हङकङ सरकार वा विभिन्न दातृसंस्थाहरुबाट परोपकारी अनुदानहरु ल्याई कार्य गर्ने किरात राईहरु यस समितिमा रहने छ ।

उदेश्यहरु

  1. हङकङ सरकार वा विभिन्न दातृसंस्थाहरुबाट परोपकारी अनुदानहरु ल्याई कार्य गर्नु।
  2. किरात राईहरुको हितको लागि मात्र नगरि सार्वजनिक हितको लागि कार्य गर्नु।
  3. सम्बन्धित देशको कानुन र दस्तावेजको आधारमा परोपकार कार्यक्रमहरु ल्याउनु।
  4. आधिकारीक खर्च बाहेक परोपकार प्राप्त अनुदानहरुबाट कुनै ब्यक्तिगत फाईदा नलिनु।
  5. परोपकार कार्यक्रम र यस्को संचालनको जिम्मेवारी ईमान्दारी पुर्वक निभाउनु।
  6. ब्यावहारिक हेरबिचार र कौशलताको प्रयोग गर्नु वा सल्लाह सुझाव बिना कार्य नगर्नु।
  7. बैधानिक लेखा पद्धती र अभिलेखिकरण सिधान्तको आधारमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु।

परोपकार सदस्यहरुः

No. Position Name Phone
Charity Officer
Secretary
Treasurer