कोष नियमावली (२)

१६ मार्च १४ (अनुमोदन), ६ मार्च २०१६ (संसोधन)

प्रस्तावनाः

किराया हङकङको बिधानको परिच्छेद (६) को धारा १ (क), (ख) र (ग) मा कोष सम्बन्धि ब्यावस्था गरेकोछ। तर को ब्यावस्थापनलाई पुर्ण पारदर्शिता, विवाद रहित तथा अधावधिक बनाउन यो कोष नियमावली (२) प्रस्तावित गरिएको छ। यस कोष नियमावलीमा थप कोषहरु समेत समावेश गरिएकोछ। यो कोष नियमावली (२) किराया हङकङको साधारण सभाले पास गरे पछि लागु हुनेछ। यस कोष नियमावलीमा परिवर्तन किराया हङकङको कार्यसमितिको बैठकले गर्न सक्तछ तर साधारण सभामा लगि अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद १

१. साधारण कोष

बिधानको परिच्छेद (६) धारा १ (क) मा साधारण सदस्यताबाट तथा विविध कार्यक्रमहरुबाट संकलन भएको रकम साधारण कोषमा पर्दछ। जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त खर्च गरिने छ। देहायबमोजिम श्रोतहरुबाट प्राप्त हुने नगद वा जिन्सी यस संस्थाको साधारण कोषमा रहनेछ।

१. साधारण सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क।
२. साधारण सदस्य नवीकरणबाट प्राप्त हुने शुल्क।
३. पदाधिकारीहरुबाट संकलन हुने मासिक शुल्क।
४. विविध कार्यक्रमहरुबाट संकलन भएको रकम।
५. यस संस्थाबाट निर्मित तथा प्रकाशित विभिन्न सामाग्रीहरुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम।
६. यस संस्थालाई विविध किसिमले प्राप्त भएको चन्दा, पुरस्कार तथा सहयोग रकम।

२. विशेषकोष

बिधानको परिच्छेद (६) धारा १ (ख) मा विशेष प्रयोजन लागि भनेर संकलन गरेको रकम विशेष कोषमा पर्दछ। जुन दैनिक कार्य सचालनका निमित्त प्रयोग नगरि जे का लागि संकलन गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्न सकिने छ।

यस नियमावलीमा बिशेषकोषमा निम्न २ वटा थप कोषहरु निर्माण गरिएको छ।

क. आपतकालिन बिशेषकोष
किरात राईहरुलाई आपतकालिन सहयोग गर्न उठाईने रकम आपतकालिन विशेष कोषमा रहने छ। यस कोषमा जति रकम उठाईन्छ सबै रकम सोहि प्रयोजनमा खर्च गरिन्छ।

ख. सुप्तुलुङ निर्माण बिशेषकोष
सुप्तुलुङ निर्माणमा सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकमको ७५ प्रतिशत सुप्तुलुङ निर्माण बिशेष कोषमा रहनेछ। जुन सुप्तुलुङको निर्माण योजनामा खर्च गरिने छ । २५ प्रतिशत सुप्तुलुङ र्ममत अक्षयकोषमा राखिने छ।

३. अक्षयकोष

बिधानको परिच्छेद (६) धारा १ ( ग) मा अक्षयकोष भनि निर्माण गरिएको कोष यस संस्थाको अक्षयकोष रहनेछ। जुन कोषको मुलधन खर्च गर्न पाइने छैन। यस बाट प्राप्त ब्याज मात्र जे प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको छ सोही प्रयोजनको लागि मात्र खर्च गर्न सकिने छ।

यस नियमावलीमा निम्न ६ वटा अक्षयकोषहरु निर्माण गरिएको छ।

क. किराया अक्षयकोष

एक कार्यकाल सकिएपछि सो कार्यकाल भित्र गरेको आम्दानीमा खर्च कटाई बाँकी रहेको मुनाफा किराया अक्षयकोषमा जम्मा गरिदिन पर्दछ। यो कोषको मुलधन खर्च गर्न पाइने छैन। यसबाट प्राप्त ब्याज मात्र नया कार्यसमितिले खर्च गर्न सक्नेछ।

ख. सुप्तुलुङ र्ममत अक्षयकोष

सुप्तुलुङ निर्माण सहयोगगर्ने दाताहरुको सहयोग रकमको २५ प्रतिशत सुप्तुलुङ र्ममत अक्षयकोषमा रहने छ। यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन। यसबाट आउने ब्याज मात्र सुप्तुलुङ र्ममतमा खर्च गरिने छ।

ग. आजिवन सदस्य अक्षयकोष

आजिवन सदस्यता वितरणबाट प्राप्त हुने शुल्क यस संस्थाको आजिवन सदस्य अक्षयकोष मानिनेछ। यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन। यसबाट आउने ब्याज मात्र किरात राई यायोक्खा हङकङको दैनिक कार्य संचालन गर्न खर्च गरिने छ।

घ. आपतकालिन सहयोग अक्षयकोष

आपतकालिन सहयोग अक्षयकोष भनि उठाएको रकम यस कोषमा रहनेछ। यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन। किरात राईहरुलाई आपतकालिन स्थिति आउँदा यसकोषको ब्याजबाट सहयोग गरिनेछ।

ङ. (नाम) स्मृती अक्षयकोष
कसैको स्मृती स्वरुप नाउमा एकमुष्ठ रकम जम्मा राखि के का लागि अक्षयकोष निर्माण गरिएको हो नियमावली बनाइ राखिएको कोषलाई (नाम) स्मृती अक्षयकोष मानिनेछ। यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन। यसबाट आउने ब्याज मात्र (नाम)स्मृती अक्षयकोषमा उल्लेख नियमावली भित्र रही खर्च गर्न पाईनेछ।

च. (नाम) पुरस्कार अक्षयकोष
कसैको नाउमा बिशेष क्षेत्रमा पुरस्कार दिन एकमुष्ठ रकम जम्मा गरि अक्षयकोष निर्माण गरेमा त्यो कोषलाई (नाम)पुरस्कार अक्षयकोष मानिनेछ। यस्को मुलधन खर्च गर्न पाईने छैन । यसबाट आउने ब्याज मात्र सो क्षेत्रमा पुरस्कार दिईने छ।

परिच्छेद २

खातापाताहरुः

बिभिन्न आर्थिक गतिविधिहरुको रेर्कड राख्न निम्न खाताहरु राखिने छ।

१. दैनिक आयब्याय खाता

कार्य समितिको दैनिक आर्थिक कृयाकलापलाई दुरुस्त राख्न दैनिक खाता राखिनेछ। यस खाताको अधावधिक कोषाध्यक्षले गर्नेछ। हरेक कार्य समितिको बैठकमा दैनिक आयब्याय खाता अनुमोदन गरिने छ।

आय ब्याय
दिनाङ्क विवरण रकम दिनाङ्क विवरण रकम
DD/MM/YY —– 000  DD/MM/YY —- 000

२. नाफा/नोक्सान र वासलात खाता

दैनिक आय/ब्याय खाताको आधारमा आर्थिक बर्षको अन्तिममा नाफा/नोक्सान र वासलात खाता तयार गरिनेछ। यस खाता तयार बनाउने जिम्मा कोषाध्यक्ष वा लेखा परिक्षकको रहनेछ। नाफा/नोक्सान खाता र वासलात साधारण सभा वा अधिबेशनले अनुमोद गर्नेछ।

क. नाफा/नोक्सानखाताको नमुना

आम्दानीहरु खर्चहरु
1. शिर्षक 1. शिर्षक
2. शिर्षक 2. शिर्षक
सहयोगदाताबाट उठेको रकम कार्यलय खर्चहरु
1. नामावली 1. तलब/भत्ता/पानी/बिजुली/टेलिफोन
2. नाफा 2. नोक्सान

ख. वासलात खाताको नमुना

दायित्वहरु सम्पतीहरु
1. कोषहरु 1. क्यास/बैंक
2. तिर्न पर्ने रकम 2. उठाउनु पर्ने रकम
3. श्रृणहरु 3. चुलाघरको मुल्य
4. मुनाफा 4. सम्पती तथा जिन्सी सामाग्रीहरु

३. सम्पती तथा जिन्सी खाता

किरात राई यायोक्खा हङकङको सम्पती तथा जिन्सीहरुको बिबरण राख्न सम्पति तथा जिन्सी खाता राखिनेछ । यस खाताको दुरुस्त सहकोषाध्यक्षले गर्नेछ।

क्र.सं. सम्पती तथा जिन्सी सामाग्री विवरण रकम

४. लेखा परीक्षण खाता

लेखापरिक्षण खाता हङकङ सरकारको मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकले तयार पार्नेछ।

(समाप्त)