संगठन विस्तार तथा समन्वय विभाग

Organization Growth & Coordination Depart

coordination

परिचय

देश बिदेशमा रहेका किरात राई संगठनसंग समन्वय गर्दै भाषिक संगठनहरु, भातृ संगठनहरुको विकाश र विस्तार गर्नु, हङकङमा रहेका अन्य संघ संस्थाहरुसंग सम्बन्ध स्थापित गर्न यस विभागहुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. विभिन्न संघ संस्थासंग समन्वय तथा सम्बन्ध स्थापित गर्नु।
  2. भाषिक संगठन, भातृ संगठनहरुको विकाश र विस्तार गर्नु।
  3. किरात राईहरुको मृत्यु भएमा उनिहरुको घरमा गई भेटघाट गर्नु।
  4. देश बिदेशमा रहेका किरात राईहरुसंग भेटघाट तथाछलफल गर्नु।
  5. देश बिदेशबाट आएका किरात राईहरुलाई चुला दर्शन गराउनु।
  6. हङकङका नेपाली संघ संस्थाको तथ्याङक अपडेट गर्नु।