सम्पती तथा कोष–अभिवृद्धि विभाग

Asset and Fund-Raise Depart

परिचय

किराया हङकङको कोष नियमावली (२) अनुसारको विभिन्न कोषहरु अभिवृद्धि गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रमको खर्च आम्दानीको योजना बनाउनु।
  2. कोष अभिवृद्धीहुने कार्यक्रम/ योजनाहरु बनाउनु।
  3. कार्यक्रमको बुकिङ, रेन्टिङ, एग्रिमेन्ट आदि गर्नु।
  4. साधारणकोष, बिशेषकोष, अक्षयकोष अभिवृद्धि गर्नु।
  5. आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्नु, प्रस्तुत गर्नु।
  6. लेखापरिक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु ।
  7. कम्पनी कार्यलयमा एन्युअल रिर्टन पेश गर्नु।

संयोजन समिति

विभाग प्रमुख विभाग संयोजक
गंगाराम राई

कोष नियमावली (२)

डाउनलोड :

दैनिक आयब्याय खाता एमएसवर्ड
नाफा/नोक्सान र वासलात खाता
सम्पती तथा जिन्सी सामाग्री खाता एमएसवर्ड
लेखा परीक्षण खाता पिडिएफ
खर्च/आम्दानीका शिर्षकहरु एमएसवर्ड पिडिएफ
इनभोइस एमएसवर्ड पिडिएफ

(समाप्त)