पारुहाङ ढुवानी तथा ओसारपसार विभाग

Paruhang Logistics & Shipping Depart

delivery

परिचय

किरात राईहरुको बिभिन्न कार्यक्रममा तथा सुप्तुलुङ खिममा सामाग्रीहरु ढुवानी गर्न, भण्डार गर्न तथा ओसार पसार गर्न गर्न यस बिभाग गठन हुनेछ ।

उदेश्यहरु

  1. कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने बस्तुहरुको ढुवानी गर्नु ।
  2. आवश्यक बस्तुहरुलाई ठिक ठाँउमा राखि दिनु ।
  3. कार्यक्रममा पश्चात बस्तुहरु थन्क्याउने कार्य गर्नु ।
  4. सामाग्रीहरु सुप्तुलुङखिममा सुरक्षित भण्डार गर्नु ।
  5. संकलित फोहर मैलालाई संकलन केन्द्रमा पुराई दिनु।
  6. स्वंयसेवकहरुलाई सुरक्षित भारी उठाउने तालिम दिनु ।
  7. कार्यक्रममा भिआईपिहरुलाई लान ल्यउन बन्दोबस्त गर्नु।